print

Otvárané Bc. študijné programy 2017/2018 - EXTERNÁ forma

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v externej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 4 rokov, ktoré je ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, ktoré trvá v externej forme 3 roky a končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (E – externá), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

 

Bakalárske študijné odbory

A/ 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Študijný program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy

E

4 roky

40

 

B/ 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7407 šport

Študijný program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

E

4 roky

40

 

C/ 7407 šport

Študijný program

ŠDŠ

PP

rekreológia E 4 roky 20

 

D/ 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

Študijný program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra E 4 roky  30
ruský jazyk a kultúra E 4 roky 15

 

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

V prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov na študijný program, ako je plánovaný počet na prijatie, si fakulta vyhradzuje právo odpustiť vykonanie prijímacej skúšky.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry