print

Podmienky prijímacieho konania - DENNÁ forma

Bakalárske študijné programy

 

A/ učiteľské študijné programy

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) - písomná forma
- znalosti z gramatiky, slovnej zásoby a praktických komunikatívnych zručností (časť bude vyhodnotená klasickou formou)
             - do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:

 • IELTS - International English Language Testing System - minimálne úroveň 6,5 ,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English - hodnotenie A,
 • maturitná skúška z anglického jazyka - úroveň B2, externá časť min. 85 % + ústna časť hodnotenie "výborný",
 • uchádzači, ktorí v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) úspešne absolvujú skúšku z anglického jazyka. Za úspešné absolvovanie NPS sa považuje dosiahnutie minimálneho percentilu 85. Výsledok NPS nemusí uchádzač dokladať, je však nutné, aby v rámci prihlášky na NPS na adrese www.scio.cz/nsz dal súhlas s poskytnutím výsledkov skúšky fakulte.

učiteľstvo biológie (v kombinácii s Tv) - bez prijímacej skúšky

učiteľstvo histórie (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

- v prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet na prijatie na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške

učiteľstvo filozofie (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky
- v prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet na prijatie na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške 

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky
Predpokladom štúdia francúzskeho jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške. Maximálny počet bodov získavajú uchádzači, ktorí predložia doklad (overenú kópiu) o absolvovaní minimálne jednej z nasledovných skúšok:

 • maturitná skúška z francúzskeho jazyka – úroveň B2 s výsledkom výborný,
 •  v prípade absolventov z bilingválnych sekcií (francúzsky jazyk) – výsledok ústnej a písomnej časti maturitnej skúšky s hodnotením „výborný“,
 • francúzsky jazykový diplom DELF (úroveň B2),
 • francúzsky jazykový diplom DALF (úroveň C1 alebo vyššie),
 • 1. – 3. miesto na Olympiáde vo francúzskom jazyku (v krajskom alebo celoštátnom kole),
 • štátna skúška z francúzskeho jazyka na Štátnej jazykovej škole.

učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii s Tv) -  písomná forma

- z etickej výchovy - v rozsahu gymnaziálneho učiva, info na adrese www.pdf.umb.sk

učiteľstvo geografie (v kombinácii s Tv) - písomná forma

- z geografie - v rozsahu gymnaziálneho učiva, info na adrese www.fpv.umb.sk

učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii s Aj, Fj, Hi a Sj) - praktická talentová skúška z hry na hudobnom nástroji (klavír, husle, iné nástroje - hra spamäti), z hlasovej výchovy (prednes dvoch piesní spamäti), intonácie a sluchovej analýzy. Požiadavky na prijímaciu skúšku korešpondujú s učebnými osnovami I. - II. cyklu ZUŠ. Prednosť majú uchádzači s hrou na klavíri a husliach. Prijímacia skúška bude vyhodnotená klasickou formou. Info na adrese www.pdf.umb.sk

učiteľstvo informatiky (v kombinácii s Tv) - písomná forma

- z informatiky - v rozsahu gymnaziálneho učiva, info na adrese www.fpv.umb.sk

učiteľstvo matematiky (v kombinácii s Tv) - písomná forma

- z matematiky - v rozsahu gymnaziálneho učiva, info na adrese www.fpv.umb.sk

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky
Predpokladom štúdia nemeckého jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

- v prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet na prijatie na študijný program, si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške 

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

učiteľstvo techniky (v kombinácii s Tv) - bez prijímacej skúšky

učiteľstvo telesnej výchovy - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou):
testy schopností:
1. vytrvalosť - beh na 1500m
2. dynamická sila - opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži)
- opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy)
testy zručností:
1. atletika - beh na 50 m
2. športová gymnastika - voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom, stojka - kotúľ vpred)
3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) - hodnotenie herného prejavu
4. plávanie - 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok (každý iný plavecký spôsob sa hodnotí podľa kraulových výkonových tabuliek)

           - bonusové zvýhodnenie 60% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi OH (potvrdenie zo SOV)
           - bonusové zvýhodnenie 30% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v olympijských športoch podľa kategorizácie MŠ SR, umiestnili sa do 10. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium, alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov.
           - bonusové zvýhodnenie 10% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v neolympijských športoch podľa kategorizácie MŠ SR, umiestnili sa do 3. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium, alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov.
            Bonusové zvýhodnenie bude pripočítané uchádzačom po kompletnom absolvovaní prijímacích talentových skúšok do maximálnej výšky 100 bodov.
Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na dva študijné programy na KTVŠ môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do oboch študijných programov.

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou) + splnenie kritérií na výber do jednotlivých špecializácií

Talentová skúška - platia podmienky uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Kritériá pre výber jednotlivých špecializácii:

Atletika

-            registrované členstvo v Slovenskom atletickom zväze (SAZ)

-            umiestnenie do 3. miesta na majstrovstvách oblastialebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Basketbal

-            registrované členstvo v Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA)

-            aktívny hráč minimálne v krajskej súťaži alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Futbal (otvára sa len v bakalárskom stupni štúdia)

-            registrované členstvo v Slovenskom futbalovom zväze (SFZ)

-            hráč 1. dorasteneckej ligy, resp. hráč minimálne 2. ligy dospelých, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Judo

-            registrované členstvo v Slovenskom zväze juda

-            aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Karate

-            registrované členstvo v Slovenskom zväze karate (SZK)

-            súťažná činnosť na národnej úrovni za posledné 2 roky a stupeň technickej vyspelosti v karate 3.kyu alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Kickbox

-            registrované členstvo v Slovenskom zväze kickboxu (SZKB)

-            súťažná činnosť na národnej úrovni a medailové umiestnenie na M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Kondičný tréner

-            výkonnostná úroveň potvrdená minimálne účasťou na M SR v individuálnych športoch alebo celoštátnou súťažou v kolektívnych športoch, v športe inom ako ponúkané špecializácie (uvedené v tomto zozname), alebo držiteľ kvalifikácie kondičného trénera 1. stupňa

Nordic walking

-            registrované členstvo v Slovenskej asociácii Nordic walkingu (SANW)

-            minimálne dvojročná  aktívna činnosť v adekvátnej organizácii alebo držiteľ kvalifikácie inštruktora 1. stupňa

Plávanie 

-            registrované členstvo v Slovenskej plaveckej federácii (SPF)

-            aktívny pretekár min. s účasťou na oblastných majstrovstvách alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. kvalifikačného stupňa

Snowboarding

-            registrované členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) – SÚ

-            člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa

Športová gymnastika

-            registrované členstvo v Slovenskej gymnastickej federácii (SGF)

-            súťažná činnosť minimálne na oblastnej úrovni alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Turistika

-            registrované členstvo v Klube slovenských turistov

-            minimálne dvojročná  aktívna činnosť v adekvátnej organizácii alebo držiteľ kvalifikácie inštruktora 1. stupňa

Volejbal

-            registrované členstvo v Slovenskej volejbalovej federácii

-            aktívny hráč minimálne II. ligy alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Vzpieranie

-            registrované členstvo v Slovenskom zväze vzpierania

-            aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Zápasenie

-            registrované členstvo v Slovenskom zápasníckom zväze

-            aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Zjazdové lyžovanie

-            registrované členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) – UAD

-            člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa

 

U zahraničných študentov je akceptované členstvo v adekvátnom národnom zväze, adekvátna výkonnosť na národnej úrovni.

Splnenie uvedených kritérií je podmienkou prijatia na štúdium. Uchádzač zasiela spolu s prihláškou na štúdium vyplnené "Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo na KTVŠ FF UMB". V prípade, že toto potvrdenie nebude s prihláškou zaslané, bude prihláška automaticky zaradená na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Bonusové zvýhodnenie - platia podmienky uvedené pre študijný program telesná výchova.
Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na dva študijné programy na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do oboch študijných programov.

učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) - talentová prijímacia skúška

- prijímacia skúška na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB je jednodňová a pozostáva z talentovej skúšky - aktívnej tvorivej práce, ktorá obsahuje výkon v ateliéri v jednotlivých disciplínach (plošné a priestorové výtvarné disciplíny) podľa zadania a časovej dotácie pre zvládnutie jednotlivých častí. Uchádzač realizuje praktickú skúšku podľa predlohy a na tému, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj hodnotenie domácich prác uchádzačov. Na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí na základe kritérií a bodového hodnotenia najlepšie splnia stanovené podmienky na prijímanie na štúdium. Bližšie informácie sú uvedené na stránke Pedagogickej fakulty www.pdf.umb.sk - Katedry - Katedra výtvarnej kultúry ...
 

B/ Neučiteľské študijné programy

aplikovaná etika - bez prijímacej skúšky
- v prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet na prijatie na študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške

aplikovaná etnológia - bez prijímacej skúšky
- v prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet na prijatie na študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške

európske kultúrne štúdiá - bez prijímacej skúšky

- podmienkou je ovládať dva cudzie jazyky z ponuky: anglický, nemecký, ruský a francúzsky - na úrovni B1 alebo B2.

- v prípad väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet na prijatie na študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške

filozofia - bez prijímacej skúšky

- v prípade väčšieho počtu prihlásených uchádzačov ako je predpokladný počet na prijatie na študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške

história - bez prijímacej skúšky

- v prípade väčšieho počtu prihlásených uchádzačov ako je predpokladný počet na prijatie na študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške

rekreológia - talentová prijímacia skúška (platia podmienky uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy)

slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov - bez prijímacej skúšky

- základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je nadobudnutie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania na úrovni adekvátnej slovenskému vzdelávaciemu systému a jeho požiadavkám. Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške, resp. jej ekvivalente v zahraničí.

slovenský jazyk a literatúra - bez prijímacej skúšky

- v prípade väčšieho počtu prihlásených uchádzačov ako je predpokladný počet na prijatie na študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške

 

C/ Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Na štúdium prekladateľstva a tlmočníctva musí uchádzač zvolený jazyk, resp. oba jazyky (pri kombinačnom  štúdiu dvoch jazykov) ovládať. Toto štúdium nie je určené na základnú výučbu jazyka!

anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)  - písomná forma (vyhodnotená elektronicky) 

- z gramatiky a slovnej zásoby

            - do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:

 • IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A,
 • externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka úrovne B2 minimálne 85 % + ústna forma internej časti s hodnotením  „výborný“,
 • uchádzači, ktorí v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) úspešne absolvujú skúšku z anglického jazyka. Za úspešné absolvovanie NPS sa považuje dosiahnutie minimálneho percentilu 85. Výsledok NPS nemusí uchádzač dokladať, je však nutné, aby v rámci prihlášky na NPS na adrese www.scio.cz/nsz dal súhlas s poskytnutím výsledkov skúšky fakulte.

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Predpokladom štúdia francúzskeho jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške. Maximálny počet bodov získavajú uchádzači, ktorí predložia doklad (overenú kópiu) o absolvovaní minimálne jednej z nasledovných skúšok:

 • maturitná skúška z francúzskeho jazyka – úroveň B2 s výsledkom výborný,
 •  v prípade absolventov z bilingválnych sekcií (francúzsky jazyk) – výsledok ústnej a písomnej časti maturitnej skúšky s hodnotením „výborný“,
 • francúzsky jazykový diplom DELF (úroveň B2),
 • francúzsky jazykový diplom DALF (úroveň C1 alebo vyššie),
 • 1. – 3. miesto na Olympiáde vo francúzskom jazyku (v krajskom alebo celoštátnom kole),
 • štátna skúška z francúzskeho jazyka na Štátnej jazykovej škole.

nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) -  bez prijímacej skúšky

Predpokladom štúdia nemeckého jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

poľský jazyk a kultúra (jednopredmetový aj v kombinácii) – bez prijímacej skúšky

Požadovaná úroveň ovládania jazyka minimálne B1.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

ruský jazyk a kultúra (jednopredmetový aj v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Požadovaná úroveň ovládania jazyka minimálne B1.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Predpokladom štúdia španielskeho jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni B1 B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa dosiahnutých výsledkov a priemeru známok na maturitnej skúške.

taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Predpokladom štúdia talianskeho jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni B1 B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa dosiahnutých výsledkov a priemeru známok na maturitnej skúške.

 

Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky vo vybraných kombináciách študijných programov. Ako základné kritérium zohľadní počet prihlásených uchádzačov, výsledok maturitnej skúšky a kapacitné možnosti fakulty. O výsledkoch takéhoto rozhodnutia dekana budú uchádzači včas informovaní.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry