print

Podmienky prijímacieho konania - EXTERNÁ forma

Bakalárske študijné programy

 

A/ učiteľské študijné programy

učiteľstvo telesnej výchovy - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou):
testy schopností:
1. vytrvalosť - beh na 1500m
2. dynamická sila - opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži)
- opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy)
testy zručností:
1. atletika - beh na 50 m
2. športová gymnastika - voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom, stojka - kotúľ vpred)
3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) - hodnotenie herného prejavu
4. plávanie - 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok

          - bonusové zvýhodnenie 60% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať študenti, ktorí boli účastníkmi OH (potvrdenie zo SOV)
            - bonusové zvýhodnenie 30% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v olympijských športoch podľa kategorizácie MŠ SR, umiestnili sa do 10. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov.
            - bonusové zvýhodnenie 10% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v neolympijských športoch podľa kategorizácie MŠ SR, umiestnili sa do 3. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov.
Bonusové zvýhodnenie bude pripočítané uchádzačom po kompletnom absolvovaní prijímacích talentových skúšok do maximálnej výšky 100 bodov.
Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na dva študijné programy na KTVŠ, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do oboch študijných programov.

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou).

Uchádzači o štúdium budú prijatí na základe absolvovania talentovej skúšky a pri splnení kritérií na výber do jednotlivých špecializácií.

Talentová skúška - platia podmienky uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Kritériá pre výber jednotlivých špecializácii:

Atletika

-            registrované členstvo v Slovenskom atletickom zväze (SAZ)

-            umiestnenie do 3. miesta na majstrovstvách oblastialebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Basketbal

-            registrované členstvo v Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA)

-            aktívny hráč minimálne v krajskej súťaži alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Futbal (otvára sa len v bakalárskom stupni štúdia)

-            registrované členstvo v Slovenskom futbalovom zväze (SFZ)

-            hráč 1. dorasteneckej ligy, resp. hráč minimálne 2. ligy dospelých, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Judo

-            registrované členstvo v Slovenskom zväze juda

-            aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Karate

-            registrované členstvo v Slovenskom zväze karate (SZK)

-            súťažná činnosť na národnej úrovni za posledné 2 roky a stupeň technickej vyspelosti v karate 3.kyu alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Kickbox

-            registrované členstvo v Slovenskom zväze kickboxu (SZKB)

-            súťažná činnosť na národnej úrovni a medailové umiestnenie na M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Kondičný tréner

-            výkonnostná úroveň potvrdená minimálne účasťou na M SR v individuálnych športoch alebo celoštátnou súťažou v kolektívnych športoch, v športe inom ako ponúkané špecializácie (uvedené v tomto zozname), alebo držiteľ kvalifikácie kondičného trénera 1. stupňa

Nordic walking

-            registrované členstvo v Slovenskej asociácii Nordic walkingu (SANW)

-            minimálne dvojročná  aktívna činnosť v adekvátnej organizácii alebo držiteľ kvalifikácie inštruktora 1. stupňa

Plávanie 

-            registrované členstvo v Slovenskej plaveckej federácii (SPF)

-            aktívny pretekár min. s účasťou na oblastných majstrovstvách alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. kvalifikačného stupňa

Snowboarding

-            registrované členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) – SÚ

-            člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa

Športová gymnastika

-            registrované členstvo v Slovenskej gymnastickej federácii (SGF)

-            súťažná činnosť minimálne na oblastnej úrovni alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Turistika

-            registrované členstvo v Klube slovenských turistov

-            minimálne dvojročná  aktívna činnosť v adekvátnej organizácii alebo držiteľ kvalifikácie inštruktora 1. stupňa

Volejbal

-            registrované členstvo v Slovenskej volejbalovej federácii

-            aktívny hráč minimálne II. ligy alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Vzpieranie

-            registrované členstvo v Slovenskom zväze vzpierania

-            aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Zápasenie

-            registrované členstvo v Slovenskom zápasníckom zväze

-            aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Zjazdové lyžovanie

-            registrované členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) – UAD

-            člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa

 

 

U zahraničných študentov je akceptované členstvo v adekvátnom národnom zväze, adekvátna výkonnosť na národnej úrovni.

Splnenie uvedených kritérií je podmienkou prijatia na štúdium. Uchádzač zasiela spolu s prihláškou na štúdium vyplnené "Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo na KTVŠ FF UMB". V prípade, že toto potvrdenie nebude s prihláškou zaslané, bude prihláška automaticky zaradená na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Bonusové zvýhodnenie - platia podmienky uvedené pre študijný program telesná výchova.
Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na dva študijné programy na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do oboch študijných programov.

 

B/ šport

rekreológia - talentová prijímacia skúška  (platia podmienky uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy)

    

C/ prekladateľstvo a tlmočníctvo

Na štúdium prekladateľstva a tlmočníctva musí uchádzač daný jazyk OVLÁDAŤ.

Toto štúdium nie je určené na základnú výučbu jazyka.

anglický jazyk a kultúra - písomná forma

- znalosti z gramatiky, slovnej zásoby a praktických komunikatívnych zručností (časť bude vyhodnotená klasickou formou)

            - do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z uvedených skúšok:

  • IELTS - International English Language Testing System - minimálne úroveň 6,5,
  • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English,
  • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English,
  • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English - hodnotenie A,
  • externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka úrovne B2 minimálne 85 % + ústna forma internej časti s hodnotením „výborný",
  • uchádzači, ktorí v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) úspešne absolvujú skúšku z anglického jazyka. Za úspešné absolvovanie NPS sa považuje dosiahnutie minimálneho percentilu 85. Výsledok NPS nemusí uchádzač dokladať, je však nutné, aby v rámci prihlášky na NPS na adrese www.scio.cz/nsz dal súhlas s poskytnutím výsledkov skúšky fakulte.


ruský jazyk a kultúra  - bez prijímacej skúšky

Požadovaná úroveň ovládania jazyka minimálne B1.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do prijímacieho konania bez vykonania prijímacej skúšky, započíta fakulta maximálny počet 100 bodov.

Vyhodnocovanie výsledkov prijímacej skušky bude realizované elektronickou formou, okrem talentovej prijímacej skúšky z telesnej výchovy.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry