print

Anglický jazyk a kultúra - prekladateľstvo

Požiadavky na prijímacie skúšky z anglického jazyka a kultúry

(prekladateľstvo a tlmočníctvo)Prijímacie skúšky sa realizujú písomnou formou v rozsahu 60 min. Pozostávajú z dvoch častí:

1. časť - test - 80 zadaní tzv. multiple choice (výber z možností A, B, C, D) na úrovni "intermediate a upper-intermediate", čo predstavuje 80 bodov.
Obsahom 1. časti sú zadania na preverenie znalostí:
- z anglickej gramatiky a lexiky - 60%;
- z britskej a americkej literatúry - 20%;
- z reálií anglicky hovoriacich krajín - 20%

Ukážka:
1. You ............................. anybody what I´ve just told you.
A. mustn´t tell B. needn´t have told C. mustn´t have told D. needn´t tell

2. The novel For Whom the Bell Tolls was written by ...........................
A. J. Steinbeck B. W. Faulkner C. J. Conrad D. E. Hemingway

Riešenie:
1A, 2D

2. časť - preklad zo slovenského do anglického jazyka - 20 bodov

Ukážka:
Ahoj Peter!
Práve som dostal Tvoj list, v ktorom mi píšeš o svojom pobyte v Británii. Ja sa tam chystám cez prázdniny. Požiadal som o víza pred mesiacom, no ešte som nedostal odpoveď. Keby som mal víza v júni, mohol by som odcestovať skôr a nemusel by som čakať do júla. Kamarátka mi povedala, že strávila na Veľvyslanectve niekoľko hodín. Keby som mal viac šťastia!

Požiadavky:
1. Prehľad gramatiky anglického jazyka v rozsahu stredoškolského štúdia na gymnáziu:


Podstatné mená - (rod, číslo, privlastňovací pád, tvorenie);
Prídavné mená -(tvorenie, stupňovanie, postavenie vo vete);
Zámená - ( osobné, privlastňovacie, zvratné, ukazovacie, vzťažné, zdôrazňovacie, opytovacie, neurčité);
Číslovky - (základné, radové, dátum a čas) ;
Slovesá - (pomocné, spôsobové, plnovýznamové, slovesné časy, nepravidelné slovesá, frázové slovesá, otázka , rozkazovací a podmieňovací spôsob, gerundium, trpný rod, neurčitok, príčastie, priama a nepriama reč);
Predložky
Príslovky
- (tvorenie, stupňovanie, umiestnenie vo vete, príslovkové väzby);
Členy - ( určitý, neurčitý, nulový );
Veta - ( slovosled, hlavné a vedľajšie vety, časové a podmienkové vety, súslednosť časov );

2. Stručný prehľad dejín a kultúry anglofónnych krajín ( V. Británia. USA).
3. Základné vedomosti o reáliách anglofónnych krajín (geografia, politické zriadenie, hospodárstvo).
4. Stručný prehľad literatúry V. Británie a USA podľa literárnych štýlov a v rozsahu stredoškolského učiva
.


LITERATÚRA:

- Stredoškolské učebnice angličtiny.
- PETERS, S.- GRÁF, T.: Cvičebnica anglickej gramatiky, Bratislava: Polyglot, 1999.
- HAIS, K: Anglická gramatika, Bratislava: SPN 1991.
- CHUDÝ, T. - CHUDÁ, J.: Some Basic Facts about the English Speaking Countries, Fragment 1996.
- BRENDLOVÁ, S.: Reálie anglicky mluvících zemí. Bratislava: Fraus, 1996.
- HIGH, P. B.: An Outline of American Literature, London: Longman 1998.
- THORNBY, G. C. - ROBERTS, G: An Outline of English Literature, Longman 1998.
- MURPHY, R. - English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry