print

Telesná výchova

Požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy

(učiteľstvo TV, učiteľstvo TV a trénerstvo, rekreológia)


Prijímacia skúška pozostáva praktickej talentovej časti, ktorá sa uskutoční jeden deň v hale KTVŠ FF UMB a na atletickom štadióne KTVŠ FF UMB.

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí splnia nasledujúce podmienky:

  1. z atletiky - beh na 50 m z nízkeho štartu a beh na 1500 m,
  2. z dynamickej sily - absolvovať opakované výmyky (alternatívne zhyby u mužov od 30 rokov, výdrž v zhybe u žien od 25 rokov),
  3. zo športovej gymnastiky - absolvovať všetky prvky povinnej základnej akrobatickej zostavy: stojka - kotúľ vpred, kotúl letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom v kategórii do 30 rokov aj výberové cvičebné tvary,
  4. zo športových hier - absolvovať všetky predpísané herné činnosti jednotlivca a hru vo zvolenej športovej hre -
    basketbal: herný výkon v prípravnej hre 3-3, reťazec herných činností - vedenie lopty pravou rukou, pravý dvojtakt, streľba po dvojtakte pravou rukou zhora, vedenie lopty ľavou rukou, ľavý dvojtakt, streľba po dvojtakte ľavou rukou zhora,
    volejbal: herný výkon v prípravnej hre 6-6, základné herné činnosti jednotlivca - podanie (zhora alebo zdola), prihrávka, nahrávka, smeč a blok,
  5. z plávania - preplávať kraulom alebo prsiami 100 m so štartovým skokom

 

Celkové hodnotenie uchádzača bude vyjadrené súčtom získaných bodových hodnôt z jednotlivých častí talentovej prijímacej skúšky. Maximálny bodový zisk je 100 bodov. Prijímacia skúška bude úspešná, len ak uchádzač splní (t.j. dokončí) všetky predpísané časti PS. Ak uchádzač nesplní niektorú časť (nedobehne, nedopláva...), na prijímacej skúške NEVYHOVEL.

Upozornenie:
Uchádzač musí predložiť písomné potvrdenie od všeobecného alebo telovýchovného lekára, že je "spôsobilý na štúdium telesnej výchovy na vysokej škole" (presná dikcia). Musí to urobiť najneskôr v deň konania praktickej skúšky, v čase prezentácie.

Kritériá na podanie prihlášky na Bc. študijný program "učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo"

Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium študijného programu  učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo na KTVŠ FF UMB - toto potvrdenie je potrebné zaslať spolu s prihláškou

 


Obsah praktickej časti prijímacej skúšky z telesnej výchovy

Pozostáva z overenia všeobecnej pohybovej výkonnosti a pohybových zručností prostredníctvom testov:

1. Atletika:BODOVANIE
beh na 50 m0 - 20 bodov
beh na 1500 m0 - 20 bodov

 

2. Dynamická sila:BODOVANIE
muži - opakované výmyky na doskočnej hrazde
nad 30 rokov je možnosť výberu zhybov alebo výmykov
0 - 10 bodov
ženy - opakované výmyky na hrazde po čelo odrazom znožmo
nad 25 rokov je možnosť výberu výmykov alebo výdrže v zhybe
0 - 10 bodov

 

3. Športová gymnastika:BODOVANIE
stojka, kotúľ vpred, kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom0 - 10 bodov
premet (vpred alebo vzad), salto (vpred alebo vzad)0 - 10 bodov
(povinná základná akrobatická zostava, samostatné výberové cvičebné tvary)

 

4. Športové hry:BODOVANIE
basketbal - hodnotenie herného prejavu a herných činností jednotlivca0 - 20 bodov
alebo volejbal - hodnotenie herného prejavu a herných činností jednotlivca0 - 20 bodov

 

5. Plávanie:BODOVANIE
kraul - plávanie 100 m so štartovým skokom0 - 10 bodov
alebo prsia - plávanie 100 m so štartovým skokom0 - 10 bodov

LIMITY A HODNOTENIA JEDNOTLIVÝCH TESTOV:

1. Atletika
do 25 rokov-ženy
do 30 rokov-muži
beh na 50 m z nízkeho štartubeh na 1500 m
Body:MužiŽenyMužiŽeny
0 b 7,6 a horšie 8,6 a horšie 6:20,1 a horšie 7:20,1 a horšie
1 b - - 6:20 7:20
2 b 7,5 8,5 6:15 7:15
3 b - - 6:10 7:10
4 b 7,4 8,4 6:05 7:05
5 b - - 6:00 7:00
6 b 7,3 8,3 5:55 6:55
7 b - - 5:50 6:50
8 b 7,2 8,2 5:45 6:45
9 b - - 5:40 6:40
10 b 7,1 8,1 5:35 6:35
11 b - - 5:30 6:30
12 b 7,0 8,0 5:25 6:25
13 b - - 5:20 6:20
14 b 6,9 7,9 5:15 6:15
15 b - - 5:10 6:10
16 b 6,8 7,8 5:05 5:05
17 b - - 5:00 6:00
18 b 6,7 7,7 4:55 5:55
19 b - - 4:50 5:50
20 b 6,6 7,6 4:45 5:45
 
50 m z nízkeho štartu z blokov. Môžu byť použité tretry.
Korekcie bodových hodnotení výkonov u vyšších vekových kategórií
 beh na 50 m z nízkeho štartubeh na 1500 m
Kategória:MužiŽenyMužiŽeny
nad 25 rokov - + 0,5 s - + 30 s
nad 30 rokov + 0,5 s + 0,8 s + 30 s + 45 s
nad 35 rokov + 0,8 s - + 45 s -

 

2. Dynamická sila - muži do 30 rokovOpakované výmyky na doskočnej hrazde (držanie nadhmatom)BODOVANIE
5 výmykov 10 bodov
4 výmyky 8 bodov
3 výmyky 6 bodov
2 výmyky 4 body
1 výmyk 2 body
0 - nevykonaný ani jeden výmyk 0 bodov
uchádzač do 30 rokov absolvuje len výmyky, nad 30 rokov si môže vybrať výmyky alebo zhyby

 

2. Dynamická sila - muži nad 30 rokovOpakované výmyky na doskočnej hrazde (držanie nadhmatom)BODOVANIE
4 výmyky 10 bodov
3 výmyky 8 bodov
2 výmyky 5 bodov
1 výmyk 2 body
0 - nevykonaný ani jeden výmyk 0 bodov

 

2. Dynamická sila - muži
nad 30 rokov
Opakované zhyby na doskočnej hrazdeBODOVANIE
10 zhybov 10 bodov
8 zhybov 8 bodov
6 zhybov 6 bodov
4 zhyby 4 body
2 zhyby 2 body
0 - nevykonaný ani jeden zhyb 0 bodov

 

2. Dynamická sila - muži
nad 35 rokov
Opakované zhyby na doskočnej hrazdeBODOVANIE
8 zhybov 10 bodov
6 zhybov 8 bodov
4 zhyby 6 bodov
3 zhyby 4 bodov
1 zhyb 2 body
0 - nevykonaný ani jeden zhyb 0 bodov

 

2. Dynamická sila - ženy do 25 rokovOpakované výmyky na hrazde po čelo odrazom znožmo (držanie nadhmatom)BODOVANIE
5 výmykov 10 bodov
4 výmyky 8 bodov
3 výmyky 6 bodov
2 výmyky 4 body
1 výmyk 2 body
0 - nevykonaný ani jeden výmyk 0 bodov
uchádzačka do 25 rokov absolvuje len výmyky, nad 25 rokov si môže vybrať výmyky alebo výdrže v zhybe (v oboch prípadoch držanie nadhmatom)

 

2. Dynamická sila - ženy nad 25 rokovOpakované výmyky na hrazde po čelo odrazom znožmo (držanie nadhmatom)BODOVANIE
4 výmyky 10 bodov
3 výmyky 8 bodov
2 výmyky 5 bodov
1 výmyk 2 body
0 - nevykonaný ani jeden výmyk 0 bodov

 

2. Dynamická sila - ženy nad 25 rokovVýdrž v zhybeBODOVANIE
20 s 10 bodov
18 s 8 bodov
16 s 6 bodov
14 s 4 bodov
12 s 2 body
menej ako 12 s 0 bodov

 

2. Dynamická sila - ženy nad 30 rokovVýdrž v zhybeBODOVANIE
16 s 10 bodov
14 s 8 bodov
12 s 6 bodov
10 s 4 bodov
8 s 2 body
menej ako 8 s 0 bodov

 

2. Dynamická sila - ženy nad 35 rokovVýdrž v zhybeBODOVANIE
14 s 10 bodov
12 s 8 bodov
10 s 6 bodov
8 s 4 bodov
6 s 2 body
menej ako 6 s 0 bodov

 

3. Športová gymnastika - muži, ženyPovinná, základná akrobatická zostava
Kategória:do 30 rokovdo 35 rokovnad 35 rokov
stojka - kotúľ vpred 0 - 2 body 0 - 4 body 0 - 6 bodov
kotúľ letmo 0 - 2 body 0 - 4 body -
kotúľ vzad do zášvihu 0 - 3 body 0 - 6 bodov 0 - 8 bodov
premet bokom 0 - 3 body 0 - 6 bodov 0 - 6 bodov
S p o l u:0 - 10 bodov0 - 20 bodov0 - 20 bodov

 

3. Športová gymnastika -
muži, ženy do 30 rokov
Výberové cvičebné tvary samostatnéBODOVANIE
premety vpred alebo vzad 0 - 6 bodov
salto vpred alebo vzad 0 - 4 body
S p o l u:0 - 10 bodov
(z každej skupiny si uchádzač vyberie 1 cvičebný tvar)

 

4. Športové hry - Basketbalposudzovanie herného výkonu v prípravnej hre 3-3BODOVANIE
začiatočnícke vykonanie 2 body
úroveň zvládnutia učiva na SŠ podľa učebných osnov 12 bodov
 posudzovanie herných činností 
začiatočnícke vykonanie 2 body
technicky bezchybné vykonanie 8 bodov

 

4. Športové hry - Volejbalposudzovanie herného výkonu v prípravnej hre 6-6BODOVANIE
začiatočnícke vykonanie 2 body
úroveň zvládnutia základného herného systému 4:2 8 bodov
 posudzovanie herných činností 
začiatočnícke vykonanie 2 body
technicky bezchybné vykonanie 12 bodov

Basketbal: reťazec herných činností - vedenie lopty pravou rukou, pravý dvojtakt, streľba po dvojtakte pravou rukou zhora; vedenie lopty ľavou rukou, ľavý dvojtakt, streľba po dvojtakte ľavou rukou zhora.

Volejbal: vykonanie základných herných činností jednotlivca: podanie (zhora alebo zdola), prihrávka, nahrávka, (smeč a blok).

Hodnotenie je vykonávané dvomi nezávislými hodnotiteľmi.
0 bodov - keď uchádzač nesplnil základné zručnosti zvládnutia predpísaných herných činností a nepreukázal spôsobilosť podieľať sa na hre družstva.

 

 5. Plávanie

do 25 rokov

kraul - 100 mprsia - 100 m
Body:MužiŽenyMužiŽeny
10 b 1:18 1:38 1:30 1:41
 9 b 1:19 1:39 1:32 1:42
8 b 1:21 1:41 1:35 1:45
7 b 1:24 1:44 1:38 1:47
6 b 1:29 1:49 1:42 1:50
5 b 1:36 1:55 1:46 1:55
4 b 1:38 2:00 1:50 1:59
3 b 1:44 2:04 1:56 2:04
2 b 1:50 2:08 2:01 2:10
1 b 2:00 2:15 2:10 2:20
0 b 2:00,1 a hošie 2:15,1 a horšie 2:10,1 a horšie 2:20,1 a horšie

 

 5. Plávanie

do 30 rokov

kraul - 100 mprsia - 100 m
Body:MužiŽenyMužiŽeny
10 b 1:24 1:42 1:36 1:47
 9 b 1:28 1:46 1:40 1:51
8 b 1:31 1:50 1:44 1:54
7 b 1:36 1:53 1:47 1:57
6 b 1:40 1:58 1:50 2:00
5 b 1:46 2:03 1:54 2:03
4 b 1:51 2:09 1:59 2:08
3 b 1:58 2:15 2:04 2:13
2 b 2:04 2:20 2:10 2:20
1 b 2:10 2:24 2:16 2:26
0 b 2:10,1 a hošie 2:24,1 a horšie 2:16,1 a horšie 2:26,1 a horšie

 

 5. Plávanie

do 35 rokov

kraul - 100 mprsia - 100 m
Body:MužiŽenyMužiŽeny
10 b 1:32 1:50 1:44 1:55
 9 b 1:36 1:54 1:49 2:01
8 b 1:40 2:00 1:54 2:05
7 b 1:46 2:04 1:56 2:07
6 b 1:50 2:08 2:00 2:11
5 b 1:55 2:13 2:05 2:14
4 b 2:00 2:18 2:10 2:19
3 b 2:16 2:25 2:15 2:25
2 b 2:21 2:32 2:22 2:32
1 b 2:28 2:40 2:30 2:40
0 b 2:28,1 a hošie 2:40,1 a horšie 2:30,1 a horšie 2:40,1 a horšie

 

 5. Plávanie

nad 35 rokov

kraul - 100 mprsia - 100 m
Body:MužiŽenyMužiŽeny
10 b 1:42 1:58 1:54 2:05
 9 b 1:46 2:02 1:59 2:09
8 b 1:50 2:08 2:04 2:15
7 b 1:55 2:14 2:08 2:21
6 b 2:01 2:20 2:13 2:27
5 b 2:08 2:26 2:18 2:33
4 b 2:16 2:30 2:23 2:39
3 b 2:23 2:36 2:28 2:42
2 b 2:30 2:42 2:34 2:46
1 b 2:37 2:50 2:40 2:50
0 b 2:37,1 a hošie 2:50,1 a horšie 2:40,1 a horšie 2:50,1 a horšie

 

Každý uchádzač musí začať štartovým skokom (skok strmhlav zo štartového bloku). Plávanie je hodnotené podľa platných pravidiel plávania pre zvolený plavecký spôsob. Keď uchádzač nezíska z plávania ani jeden bod, môže pokračovať v prijímacích skúškach, ak prepláva 100 m jedným (ľubovoľným) plaveckým spôsobom.
Každý uchádzač je povinný mať čiapku do vody!

Náhradný termín prijímacích skúšok bude akceptovaný v prípade podania písomnej žiadosti (o náhradný termín) predloženej najneskôr v deň konania prijímacích skúšok  a doloženej lekárskym potvrdením o PN.

Ak sa uchádzač zraní v priebehu prijímacích skúšok, rozhodnutie o vykonaní náhradnej prijímacej skúšky schváli KTVŠ na základe písomnej žiadosti doloženej vyjadrením ošetrujúceho lekára Oddelenia urgentného príjmu NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, podanej najneskôr do vyhlásenia výsledkov v deň skúšky.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry