print

Prijímacie konanie - termíny a poplatky

Bakalárske štúdium

 

Termín podania prihlášky: do 28. februára  2017  - na štúdium v študijných programoch:  učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, rekreológia

 

Termín podania prihlášky: do 31. marca  2017  - na ostatné študijné programy

                                  

Termín konania prijímacej skúšky na Bc. stupeň štúdia:

  • 19. apríla – 28. apríla  2017 - talentová časť (telesná výchova)
  • 12. júna – 16. júna  2017 - písomná časť

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 40,00 € bakalárske štúdium

V prípade podania aj elektronickej prihlášky sa poplatok za prijímacie konanie znižuje na 32,00 €. 

Číslo účtu:

Banka:                        Štátna pokladnica

Účet :                          7000095590/8180
IBAN:                          SK75 8180 0000 0070 0009 5590
Variabilný symbol:
       3031
Konštantný symbol:
     0308

Špecifický symbol:         uchádzači SR – rodné číslo
                                  zahraniční uchádzači – dátum narodenia v tvare DDMMRR

Z dôvodov evidencie poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby

(NIE poštovou poukážkou).

Kópiu dokladu (výpis z účtu, výpis z internetbankingu ...) o zaplatení poplatku na prijímacie konanie je nutné vložiť do prihlášky, inak bude prihláška neplatná a nebude zaregistrovaná.

Ak uchádzač podáva aj elektronickú prihlášku, MUSÍ zaslať na fakultu aj papierovú formu prihlášky, riadne vyplnenú, vlastnoručne podpísanú a so všetkými prílohami. 

V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných dôvodov (najmä zdravotných), vráti sa mu polovica poplatku za prijímacie konanie na základe žiadosti, ktorá musí byť doručená na študijné oddelenie FF UMB do termínu konania prijímacích skúšok (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Iné dôvody neúčasti na prijímacích skúškach sa nezohľadňujú, preto nebude možné vymáhať vrátenie alikvotnej časti poplatku.

Ak sa uchádzač hlási na dva študijné programy študijného odboru učiteľstvo resp. prekladateľstvo a tlmočníctvo, pričom jeden predmet je v oboch študijných programoch spoločný, prijímaciu skúšku z daného predmetu robí len jedenkrát (napr.: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie  + učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy = prijímacia skúška z anglického jazyka a literatúry sa robí len raz).

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry