print

Prijímacie konanie - všeobecné informácie

Podmienky prijatia na Bc. stupeň štúdia

 • ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,
 • splnenie požiadaviek prijímacieho konania,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v študijných programoch v kombinácii s telesnou výchovou (všeobecný alebo telovýchovný lekár),
 • u zahraničných uchádzačov je potrebné doložiť uznanie dokladu o stredoškolskom vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky.

V prípade malého počtu prihlásených uchádzačov na študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

V prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov na študijný program, ako je plánovaný počet na prijatie, si fakulta vyhradzuje právo odpustiť vykonanie prijímacej skúšky.

V prípade vyššieho počtu uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienku na zaradenie do prijímacieho konania bez vykonania prijímacej skúšky, ako je plánovaný počet na prijatie, budú aj títo uchádzači povinní vykonať prijímaciu skúšku.

Všetky výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na internetovej stránke www.ff.umb.sk - Výsledky prijímacích skúšok 2017/2018.

 

Prihláška a prílohy na Bc. stupeň štúdia

 • prihlášky sa podávajú na tlačive "Prihláška na VŠ na Bc. štúdium" (tlačivá ŠEVT, Igaz...) alebo elektronickou formou + vytlačené alebo vyplnené papierové tlačivo. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie FF UMB je NEPLATNÁ.
 • ku každej prihláške na Bc. štúdium (ak uchádzač podáva viac prihlášok, doloží prílohy všetkých prihlášok) treba priložiť:
  1. životopis
  2. overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali) - ostatné vysvedčenia netreba
  3. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  4. potvrdenie od lekára o spôsobilosti štúdia TV na VŠ - platí iba pre uchádzačov o štúdium telesnej výchovy.
 • neúplné prihlášky, bez príslušných príloh a bez priloženého dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, nebudú akceptované (zaregistrované),
 • uchádzači, ktorí maturujú v roku podania prihlášky, prinesú overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia na študijné oddelenie najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, resp. ak nekonajú prijímaciu skúšku zašlú overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr do 13. júna 2017,
 • uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný ,
 • uchádzači o štúdium, ktorí v čase konania prijímacích skúšok nebudú môcť predložiť vysvedčenie o maturitnej skúške, pretože študujú a maturujú v zahraničí, sa môžu zúčastniť prijímacích skúšok a môžu byť prijatí len podmienečne, nostrifikovaný doklad o maturitnej skúške musia doručiť do termínu zápisu na študijné oddelenie fakulty,
 • do jednej prihlášky si uchádzač môže uviesť len jeden študijný program, resp. jednu kombináciu študijných programov odborov prekladateľstvo a tlmočníctvo alebo učiteľstvo (jedna kombinácia študijných programov je napr. anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra),
 • písomnú žiadosť o náhradný termín na prijímaciu skúšku z telesnej výchovy (na študijné programy s učiteľstvom telesnej výchovy) je možné podať na študijné oddelenie najneskôr v deň konania talentovej prijímacej skúšky. Žiadosť musí byť doložená lekárskym potvrdením o PN alebo o neschopnosti vykonať prijímaciu skúšku. Ak sa uchádzač zraní v priebehu prijímacej skúšky, musí byť písomná žiadosť o náhradný termín doložená vyjadrením ošetrujúceho lekára Oddelenia urgentného príjmu NsP F.D.Roosvelta a podaná najneskôr v deň prijímacej skúšky na študijné oddelenie FF UMB,
 • tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaných vedomostí, schopností a zručností, zašle študijné oddelenie fakulty uchádzačom spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky,
 • obsah prijímacích skúšok v jednotlivých študijných programoch zohľadňuje obsah úplného stredného vzdelania.

 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Mgr. Natália Smoleňáková, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
natalia.smolenakova@umb.sk
048-446 7552

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry