print

Otvárané Mgr. študijné programy 2017/2018 - EXTERNÁ forma

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v externej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 4 rokov, ktoré je ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, ktoré v externej forme trvá 3 roky a končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (E – externá), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

 

Magisterské študijné odbory

A/ 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Študijný program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy  E 3 roky 15

B/ 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7407 šport

Študijný program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo  E 3 roky 15

C/ 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

Študijný program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra

E

3 roky

10

nemecký jazyk a kultúra

E

3 roky

10

ruský jazyk a kultúra

E

3 roky

5

 

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry