print

Podmienky prijímacieho konania

Magisterské študijné programy

Na magisterský stupeň štúdia sa môže prihlásiť len absolvent, resp. potenciálny absolvent (Bc. štátnica v aktuálnom roku) toho istého alebo príbuzného bakalárskeho študijného programu.

Na všetky študijné programy Mgr. stupňa štúdia sa bude prijímať bez vykonania prijímacej skúšky.

Podmienkou prijatia na Mgr. stupeň je ukončenie Bc. stupňa štúdia. Absolventi Bc. štúdia v aktuálnom roku sú povinní bez vyzvania fakultou zaslať overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, resp. potvrdenie študijného oddelenia o ukončení bakalárskeho štúdia (týka sa najmä absolventov z iných fakúlt) na študijné oddelenie FF UMB do 15. 07. 2017.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške resp.potvrdenie o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.

 

Pri veľkom počte uchádzačov o magisterský stupeň štúdia sa bude prijímať na základe výsledkov dosiahnutých na štátnych skúškach v bakalárskom stupni a podľa predpokladaného počtu prijatých.

V študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (v dennej a externej forme) sa budú otvárať nasledovné športové špecializácie: atletika, basketbal, džudo, karate, kickbox, kondičný tréner, plávanie, športová gymnastika, turistika, volejbal, vzpieranie, zápasenie a zjazdové lyžovanie. Podmienkou prijatia je ukončený rovnaký alebo príbuzný študijný program v bakalárskom stupni štúdia, ktorý obsahuje predmety z telesnej výchovy a z pedagogicko-psychologického základu, a uchádzač má platný 4. kvalifikačný stupeň vo vybranej športovej špecializácii.

V študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy je podmienkou prijatia ukončený rovnaký alebo príbuzný študijný program v bakalárskom stupni štúdia, ktorý obsahuje predmety z telesnej výchovy a z pedagogicko-psychologického základu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry