print

Prijímacie konanie - termíny a poplatky

Magisterské štúdium

 

Termín podania prihlášky: do 30. apríla  2017

 

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 20,00 € magisterské štúdium

V prípade podania aj elektronickej prihlášky sa poplatok za prijímacie konanie znižuje na 15,00 €

Číslo účtu:

Banka:                        Štátna pokladnica

Účet :                         7000095590/8180
IBAN:                         SK75 8180 0000 0070 0009 5590
Variabilný symbol:
      3032
Konštantný symbol:
    0308

Špecifický symbol:      uchádzači SR – rodné číslo
                                         zahraniční uchádzači – dátum narodenia v tvare DDMMRR

Z dôvodov evidencie poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Kópiu dokladu (výpis z účtu, výpis z IB ...) o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je nutné vložiť do prihlášky, inak bude prihláška neplatná a nebude zaregistrovaná.

Ak uchádzač podáva aj elektronickú prihlášku, MUSÍ zaslať na fakultu aj papierovú formu prihlášky, riadne vyplnenú, vlastnoručne podpísanú a so všetkými prílohami. 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry