print

Prijímacie konanie - všeobecné informácie

Podmienky prijatia na Mgr. stupeň štúdia

 • ukončený bakalársky stupeň štúdia v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a programe,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v študijných programoch v kombinácii s telesnou výchovou (všeobecný alebo telovýchovný lekár),
 • u zahraničných uchádzačov je potrebné doložiť uznanie dokladu o ukončenom bakalárskom stupni štúdia získanom mimo územia Slovenskej republiky.

V prípade malého počtu prihlásených uchádzačov na študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

Prihláška a prílohy na Mgr. stupeň štúdia

 • prihlášky sa podávajú na tlačive "Prihláška na VŠ na Mgr. štúdium" (tlačivá ŠEVT, Igaz...) alebo elektronickou formou + vytlačené alebo vyplnené papierové tlačivo. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie FF UMB je NEPLATNÁ.
 • ku každej prihláške na Mgr. štúdium (ak uchádzač podáva viac prihlášok, doloží všetky prílohy do všetkých prihlášok) treba priložiť:
  1. životopis
  2. overenú kópiu diplomu a overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške z Bc. štúdia (platí pre uchádzačov, ktorí už ukončili Bc. štúdium)
  3. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  4. potvrdenie od lekára o spôsobilosti štúdia TV na VŠ - platí IBA pre uchádzačov o štúdium telesnej výchovy
 • neúplné prihlášky, bez príslušných príloh a bez priloženého dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, nebudú akceptované (zaregistrované),
 • uchádzači môžu do jednej prihlášky uviesť len jeden študijný program, resp. jednu kombináciu študijných programov odborov prekladateľstvo a tlmočníctvo alebo učiteľstvo (jedna kombinácia študijných programov je napr. anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra),
 • uchádzači o Mgr. štúdium, ktorí študujú bakalársky stupeň štúdia v zahraničí, môžu byť prijatí len podmienečne a nostrifikovaný doklad o ukončenom bakalárskom vzdelaní musia doručiť do termínu zápisu na študijné oddelenie fakulty.

 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Mgr. Natália Smoleňáková, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
natalia.smolenakova@umb.sk
048-446 7552

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry