print

Otvárané študijné programy v akademickom roku 2016/2017

Na Filozofickej fakulte UMB sa konajú rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v odboroch:

 • učiteľstvo akademických predmetov v študijných programoch:
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
  • učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
  • učiteľstvo filozofie
  • učiteľstvo histórie
  • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
  • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v študijnom programe:
  • učiteľstvo telesnej výchovy
 • cudzie jazyky a kultúry v študijnom programe európske kultúrne štúdiá
 • etika v študijnom programe aplikovaná etika
 • história v študijnom programe história
 • slovenský jazyk a literatúra v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra
 • šport v študijnom programe trénerstvo
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo v študijných programoch:
  • anglický jazyk a kultúra
  • francúzsky jazyk a kultúra
  • nemecký jazyk a kultúra
  • poľský jazyk a kultúra
  • ruský jazyk a kultúra
  • španielsky jazyk a kultúra

Prihlášky na rigorózne konanie sa podávajú do 30. septembra príslušného akademického roku spolu so zaplateným poplatkom (540,00 €) za realizáciu rigorózneho konania.

Ďalšie informácie - viď. Smernica o rigoróznom konaní.

Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom priznáva titul PaedDr. (v študijných odboroch učiteľstvo akademických predmetov resp. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a v študijnom odbore šport) alebo titul PhDr. (neučiteľské študijné odbory).

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry