print

Poplatky za rigorózne konanie

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho pokračovanie je vo výške 540,00 EUR a hradí sa pri podaní prihlášky iba bezhotovostne na účet:

IBAN:                        SK75 8180 0000 0070 0009 5590
Konštantný symbol:    0308
Variabilný symbol:       3042

Poplatok spojený s vydaním diplomu po ukončení rigorózneho pokračovania je 50,00 EUR.

IBAN:                        SK75 8180 0000 0070 0009 5590
Konštantný symbol:    0308
Variabilný symbol:       3052

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry