Publikačná činnosť

Slovak Thinking on Translation

Autori: Biloveský, V.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: IN European researcher : international multidisciplinary journal. - Vol. 77, no. 6-2 (2014), s. 1177-1181

Má nám Popovič dnes čo povedať?

Autori: Biloveský, V. -Djovčoš, M.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: IN Letná škola prekladu 12 : odkaz Antona Popoviča. Bratislava : Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 2014, s. 46-58.

Preklad a tlmočenie 11, Má translatológia dnes ešte čo povedať? Reciprocity a tenzie v translatolgickom výskume I.

Autori: Biloveský, V.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Filozofická fakulta UMB, 2014. ISBN 978-80-557-0795-2.

Preklad a tlmočenie 11, Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? Reciprocity a tenzie v translatologicvkom výskume II.

Autori: Biloveský, V.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Filozofická fakulta UMB, 2014. ISBN 978-80-557-0796-9.

Does Integrating Europe Need Polylingualism and Multiculturalism?

Autori: BILOVESKÝ, V.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In European Researcher, roč. 42, č. 3., s. 455-461, 2013. ISSN 2219-8229. E-ISSN 2224-0136

Vybrané kapitoly z translatológie II.

Autori: BILOVESKÝ, V – DJOVČOŠ, M
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: FHV UMB, 2013, ISBN 978-80-557-0542-2

Translation Studies in Banská Bystrica: Past and Present

Autori: BILOVESKÝ, V.- PLIEŠOVSKÁ, Ľ.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Vajdová, L. (ed.) Present State of Translation Studies in Slovakia. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, Slovak Academic Press, 2013, s. 41 – 52. ISBN 978-80-89607-12-9

Banskobystrická translatológia. História-osobnosti-bibliografia (1997-2011)

Autori: BILOVESKÝ, V.-ŠUŠA, I.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB

Globalizácia ako negatívum rozvoja

Autori: BILOVESKÝ, V.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Universitas Catholica Rosenbergensis Studia Russico-Slovaca, roč. 1, 2012, č.1, s. 199-122.

Recepčné ohlasy na neumelecké texty ako indikátor čitateľského záujmu o prekladovú literatúru

Autori: BILOVESKÝ, V.-PLIEŠOVSKÁ, Ľ.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Gromová, E.- Kusá , M. (eds.) Preklad a kultúra 4. Nitra-Bratislava:Filozofická fakulta UKF, Ústav svetovej literatúry SAV, 2012. s. 90-101. ISBN 978-80-558-0143-8.

Preklad a tlmočenie 10. Nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy

Autori: BILOVESKÝ, V.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: FHV UMB, 2012. ISBN 978-80-557-0422-7.

Filologická fakulta

Autori: BILOVESKÝ, V.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Martuliak, P. (eds.) Dvadsaťročná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Trian, 2012, s. 185-189.ISBN 80-8937-113-6.

Vybrané kapitoly z translatológie I. (druhé vydanie)

Autori: BILOVESKÝ, V.-DJOVČOŠ, M.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, 2011

Preklad a tlmočenie 9: kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax

Autori: BILOVESKY, V.-PLIEŠOVSKÁ, Ľ.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, 2011

Zázraky v orechovej škrupinke. Prekladové konkretizácie tvorby S. W. Hawkinga v slovenskom kultúrnom priestore

Autori: BILOVESKY, V.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, 2011

Prekladové konkretizácie tvorby S. W. Hawkinga v slovenskom kultúrnom priestore. In Letná škola prekladu 10

Autori: BILOVESKY, V.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Bratislava:Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, s.153-172. ISBN:978-80-970994-0-4.

Translatologické podnety doby. In Preklad a kultúra 3.

Autori: BILOVESKY, V.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Preklad a kultúra 3. Bratislava:Ústav svetovej liteartúry SAV, SAP, s. 49-54. ISBN 978-80-8095-055-2

Vybrané kapitoly z translatológie I.

Autori: BILOVESKÝ, V. – DJOVČOŠ, M.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, 2010.

Príprava prekladateľov a tlmočníkov na UMB v Banskej Bystrici

Autori: BILOVESKÝ,V.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Dekanová, E. (eds.) Nová koncepcia univerzitného vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku.

Oneskorený Clockwork orange v slovenčine

Autori: BILOVESKÝ, V.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 8. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexi.Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, s.114-120.

Slovenská prekladateľská tvorivá metóda ako konkretizácia slovenského myslenia o preklade.

Autori: BILOVESKÝ, V.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Mladá veda 2009. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, s.8-17.

Translation Studies in Banská Bystrica

Autori: BILOVESKÝ, V.-BRENKUSOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: World Literarure Studies, roč. 1, 2009, č. 4, s. 45-55.

Potrebuje zjednocujúca sa Európa viacjazyčnosť a multikultúrnosť?

Autori: BILOVESKÝ, V.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Drobná, D. (eds.) História, Kultúra, Jazyky- dôležité prvky európskej integrácie a európskej identity. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009, s. 72-82.

Moc prekladateľa a zodpovednosť redaktora

Autori: BILOVESKÝ, V.:
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Od textu k prekladu III (ed. A. Ďuricová). Praha: JTP, 2008, s. 7-16.

Anglofónne vnímanie prekladu

Autori: BILOVESKÝ, V. - ŠRAMKOVÁ, M.:
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In:Myslenie o preklade (ed.L.Vajdová).Bratislava: Ústav svetovej literatúry, SAV, Kaligram, s.83-95.

Inonárodný akademický román v slovenskom kultúrnom prostredí.

Autori: BILOVESKÝ, V.-BRENKUSOVÁ,Ľ.:
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 2. Nitra:UKF, Filozofická fakulta, s.98-109.

Priestor anglickej akademickej terminológie.

Autori: BILOVESKÝ, V. - BRENKUSOVÁ, Ľ.:
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Prostor v jazyce a literatuře. Ústi nad Labem:Univerzita Jana Evangalista Purkyně,s.

Anglický akademický román v slovenskom kultúrnom prostredí.

Autori: BILOVESKÝ, V. - BRENKUSOVÁ, Ľ.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: 35 rokov výučby prekladateľstva a tlmočníctva na Slovesnku 1970-2005.Bratislava:Lenta,2006, s.177-185.

Termín a/alebo metafora.

Autori: BILOVESKÝ,V.:
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Banská Bystrica:Filologická fakulta UMB.

The Correlation between the Additive Impression and Different Pronunciation Mistakes.

Autori: BILOVESKÝ,V.- KRÁĽOVÁ, Z.:
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: TRASCOM 2005. Žilina:Žilinská univerzita, s.33-36.

Posuny a výrazové zmeny v preklade.

Autori: BILOVESKÝ, V.:
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Kultúra - priestor interdisciplinárneho myslenia. Nitra:Filozofická fakulta, s.3-11.

Anglický neumelecký text v slovenskom kultúrnom prostredí.

Autori: BILOVESKÝ, V.:
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století. Brněnské texty k slavistice VIII.Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, s. 19-28.

Štýl - časovopriestorová a kultúrna kategória.

Autori: BILOVESKÝ, V.:
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Čas v jazyce a literatúře. Ústi nad Labem: Univerzita Jána Evangelity Purkyne, 144-148.

Narúšanie stereotypnosti/rituálnosti textov.

Autori: BILOVESKÝ, V.:
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Rytual Jezyk - religia. Lodž, Archidiecezjalne wydawnictwo Lódzkie, s. 41-50.

Odborný preklad v slovenskej a českej translatológii.

Autori: BILOVESKÝ, V.:
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 6. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, s. 172-183.

Štýl - problém kultúrnych a estetických tradícií?

Autori: BILOVESKÝ, V. - KRÁĽOVÁ, Z.:
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Piekno materialne, Piekno duchowe. Lódž: Archidiecezjalne Wydawnictvo Lódzkie, s. 29-43.

K lexikálnym výrazovým prostriedkom anglického právnického štýlu.

Autori: BILOVESKÝ, V.- KRÁĽOVÁ, Z.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 5. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, s.169-172.

Posuny v charaktere textu - ako zmena normy? Medzikultúrny transfer.

Autori: BILOVESKÝ, V.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Autorytety i normy. Lódž: Archidiecezjalne Wydawnictvo Lódzkie, s. 21-27.

Integrácia anglických substantív do slovnej zásoby slovenčiny.

Autori: BILOVESKÝ, V. - KRÁĽOVÁ, Z.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 4. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, s. 237-243.

Význam, alebo zmysel dokonalosti či jedinečnosti textov? Reflexia myslenia o texte a štýle.

Autori: BILOVESKÝ, V.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: O doskonalosc II. Lódž: Archidiecezjalne Wydawnictvo Lódzkie, s. 87-100.

Štýl v procese prekladu.

Autori: BILOVESKÝ, V. - KRÁĽOVÁ, Z.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB.

O reflexii teórie odborných textov na Slovensku.

Autori: BILOVESKÝ, V.:
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: In. Preklad a tlmočenie 2. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, s. 183-190.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry