Projekty FF

Vyhľadávanie v projektoch

PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for "conflicted" young people across Europe (PROMISE)

Migration flows from and within the V4 countries and their impact on current identity of the region

Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. (Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity.)

Languages of V4 Countries in Modern Europe. (Language as a Tool to Express and Shaping of Identity.)

Do projektu vstupujú jazykovední a kultúrni pracovníci vysokých škôl z krajín V4. Orientovať sa budú na výskum miesta súčasných národných jazykov V4, s ohľadom na tlaky globalizácie a prenikanie ďalších svetových jazykov do ...

Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942 - 1945

The Rise and Fall of the Economic Development of Slovakia in 1942 - 1945

Hybridita v jazyku, texte a translácii

Hybridity in language, text and in translation

Intervenčný program BUBO a rozvoj pohybových schopností žiakov základných škôl

"BUBO" Intervention Programme and the Development of Physical Abilities of Primary Education Students

Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému

Literature in Literary Actions and its Conceptualising Via Key Metaphors of Various Educational Systems

Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému

Literature in Literary Actions and its Conceptualising Via Key Metaphors of Various Educational Systems

Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia

Mental-language otherness and standard communication

Post-fundacionalizmus ako perspektíva v (aplikovanej) etike

POST - FUNDACIONALISM LIKE A PERSPECTIVE IN (APPLIED) ETHICS

Slovenská spoločnosť a politika v revolúcii 1848/49: očakávania, programy, aktivity, výsledky

Slovak society and politics in the revolution of 1848-1849 : expectations, programmes, activities, results

Slovenské mesto v 21. storočí v kontexte nových rozvojových trendov: etnologická perspektíva

Slovak city in the 21st century in the context of latest development trends: Ethnological perspective

Štruktúra športového výkonu a optimalizácia zaťaženia v plávaní a triatlone

The structure of sport performance and optimization of load in swimming and triathlon

Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice z profesijných etík

Creation of modern university textbook of professional ethics

Vplyv tréningu na pohybové schopnosti, telesný a funkčný vývin 5-6 ročných detí

Training influence on motor skills, physical and functional development of 5-6 -year-old children

Vysokoškolská učebnica kritického myslenia s elektronickou podporou

Academic Textbook on Critical Thinking with Webpage Support

Vzťah agresivity a vybraných osobnostných charakteristík športovcov v súvislosti k športovému zameraniu, výkonnosti a veku

AGGRESSIVENESS IN RELATION TO SPORTSMEN’S SELECTED PERSONALITY CHARACTERISTICS ACCORDING TO THEIR SPORTS SPECIALIZATION, PERFORMANCE AND AGE

e-Bologna - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe

Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii

Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry