print

O časopise

Vedecký časopis NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE vychádza dvakrát ročne (v júni a v decembri). Venuje sa aktuálnym otázkam súčasnej lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. Má nasledujúce rubriky: Vedecké štúdie (do čísla 1/2014 aj odborné články), Recenzie a Správy a informácie. Časopis je zaregistrovaný v medzinárodnej databáze Index COPERNICUS a je zaradený medzi voľne prístupné periodiká v sekcii SciTech navigátor na stránke centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry