print

Plány

Fakultný plán edičnej činnosti sa vypracúva na základe návrhov katedier, ktoré zašlú svoj (katedrový) plán edičnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 15. decembra na predtlačenom formulári s určením priorít i s návrhom na spôsob úhrady.Komisia pre Edičnú činnosť zasadne do 31.4. príslušného roka. V zhode s rozvojovými zámermi fakulty navrhne poradie titulov do tlače.

Vybraní autori odovzdajú čistopis v zhode s požiadavkami bodu III./1. zásad edičnej činnosti na FF UMB.

Všetky publikácie bez rozdielu a určenia zdroja financovania (pred odovzdaním do tlače) musia prejsť posúdením prodekanom pre edičnú činnosť, ktorý zaručuje že spĺňajú všetky odborné i formálne náležitosti podľa zásad edičnej činnosti FF UMB.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry