print

Metodické pokyny k elektronickej agende drš.

Metodické pokyny k elektronickej agende doktorandského štúdia na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Doktorandské štúdium na FF UMB sa riadi Smernicou č. 4/2013 o doktorandskom štúdiu na UMB v Banskej Bystrici (ďalej SDRŠ) a Smernicou č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a kvalifikačných prácach na UMB v Banskej Bystrici (ďalej SZRKP) – pre praktickú aplikáciu uvedených predpisov platia nasledujúce úpravy (zmeny a doplnky), rešpektujúce špecifiká 3. stupňa vysokoškolského štúdia:

 1. K Článku 5, bod 2 SDRŠ (Harmonogram doktorandského štúdia) a Článku 4, body 4 a 5 SZRKP (Zadávanie záverečných a rigoróznych prác):
  Školiteľ po zverejnení výsledkov doktorandských prijímacích skúšok (rozhodnutie o prijatí) vloží do 
  systému AIS tému a zadanie dizertačnej práce, ako aj meno uchádzača, ktorý bol na danú tému prijatý. Školiteľ má aj kompetenciu schvaľovateľa témy dizertačnej práce a to namiesto vedúceho školiaceho pracoviska. Študent (doktorand) nemá v súvislosti s týmto krokom žiadne povinnosti, t. j. odpadajú činnosti obsiahnuté v bode 5.
  Termín: do 15. septembra príslušného kalendárneho roka.
 2. K Článku 14, bod 3 SDRŠ (Dizertačná skúška) doplniť:
  Po tom, čo školiteľ prijme a odobrí doktorandovi prihlášku na dizertačnú skúšku, doktorand je 
  povinný ihneď sa prihlásiť na dizertačnú skúšku do systému AIS. 
 3. K Článku 15, body 4 a 5 SDRŠ (Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce) doplniť:
  Po odobrení žiadosti o vykonanie obhajoby dizertačnej práce sa doktorand prihlási na túto časť 
  štátnej skúšky v systéme AIS.
  Termín: do 31. mája príslušného kalendárneho roka.
 4. K Článku 6, bod 1 SZRKP (Predkladanie záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce) zmeniť:
  Dizertačná práca sa v prevedení podľa bodu 1 odovzdáva na Referáte pre vedu a doktorandské 
  štúdium FF UMB.
 5. K Článku 7, bod 3 SZRKP (Pôsobnosť univerzity, jej súčasti a autora záverečnej...) zmeniť:
  „Referát pre vedu a doktorandské štúdium poskytne po obhajobách záverečných (dizertačných) 
  prác Univerzitnej knižnici menný zoznam študentov..."

 

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. v.r.
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a DrŠ
FF UMB

Schválené v Grémiu dekana FF UMB: 28. 6. 2013

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry