print

Priznané práva v drš

FF UMB realizuje v akademickom roku 2012/2013 3. stupeň denného a externého vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:

Priznané práva 3. stupeň

Názov študijného
 programu
Názov študijného
 odboru
StupeňForma
štúdia
didaktika slovenského
jazyka a literatúry
1.1.10 odborová didaktika 3. D, E
systematická filozofia 2.1.2 systematická filozofia 3. D, E
aplikovaná etika  2.1.5 etika 3. D, E
slovenské dejiny 2.1.9 slovenské dejiny 3. D, E
slovenský jazyk
a literatúra
2.1.27 slovenský jazyk
a literatúra 
3. D, E
maďarský jazyk
a literatúra
2.1.29 neslovanské jazyky
a literatúry
3. D, E
európske kultúrne
štúdiá
2.1.32 cudzie jazyky
a kultúry
3. D, E
všeobecná jazykoveda 2.1.33 všeobecná
jazykoveda
3.  D, E
športová edukológia 8.1.3 športová edukológia 3. D, E
športová humanistika 8.1.4 športová humanistika 3. D, E

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry