RSS RSS print

PODPORA EXCELENTNEJ VEDY - aktuálna výzva sept. 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o financovanie zámerov v rámci projektu

Podpora excelentnej vedy na FF UMB

 

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium (DrŠ) FF UMB v súlade so zásadami projektu Podpora excelentnej vedy na FF UMB schváleného v GD 5. 6. 2012

 vyhlasuje 3. výzvu

na podávanie žiadostí o financovanie zámerov (tzv. malý projekt) v období

október 2013 – marec 2014.

 Zámerom vyčleneného finančného balíka Podpora excelentnej vedy (PEV), kumulovaného na úseku prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a DrŠ FHV, je podpora vedeckej tvorivej činnosti vedecko-pedagogických zamestnancov a interných doktorandov fakulty (pričom nejde o klasickú vnútornú grantovú agentúru).

 Pod subvenciou vedeckej tvorivej činnosti na FHV sa rozumie taká činnosť, ktorá nepriamo smeruje k excelentným výsledkom vo vedeckovýskumnej oblasti, zvýšeniu propagácie týchto výsledkov, šíreniu dobrého mena fakulty a zároveň nesupluje činnosť podporovanú grantovými agentúrami alebo obsiahnutú v iných podporných mechanizmoch FHV (edičná podpora, podpora kvalifikačného rastu, zábezpeka prijatia zahraničného hosťa, nákup technického vybavenia i literatúry a iné mechanizmy realizované na fakulte). 

 Projekt PEV nestanovuje a nevymedzuje vecné zameranie tzv. malých projektov a je otvorený tvorivým, inovačným a významným iniciatívam vedecko-pedagogických pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia FHV vo vedeckovýskumnej oblasti.

 Oprávnená osoba: O poskytnutie finančnej podpory na realizáciu zámeru môže požiadať vysokoškolský učiteľ FHV zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný čas alebo doktorand FHV v dennej forme štúdia. Zodpovedným žiadateľom je osoba, ktorá požiada o financovanie zámeru vo svojom mene alebo v mene kolektívu žiadateľov.

 Finančná podpora na realizáciu zámeru môže byť pridelená zodpovednému žiadateľovi len raz v priebehu trvania aktuálnej výzvy.

 Spôsob podávania žiadostí: Žiadosť o financovanie zámeru sa predkladá vyplnením predpísaného formulára (príloha 1) a zasiela sa v jednom tlačenom vyhotovení a v elektronickej forme na referát projektového manažéra FF UMB do 3. októbra 2013.

 Maximálna výška predpokladanej finančnej podpory na jednu žiadosť sa nestanovuje. Výška plánovaných finančných nákladov je nenárokovateľná. Stanovenie primeranej výšky je výsledkom hodnotiaceho a schvaľovacieho procesu.

 Celková suma vyčlenená na financovanie tzv. malých projektov v aktuálnej výzve je 4 000 EUR.

 Schvaľovací proces: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a DrŠ FHV po vyhodnotení žiadostí o financovanie zámeru vypracováva návrh na schválenie jednotlivých žiadostí, ktorý predkladá Grémiu dekana FHV UMV do 15. októbra 2013.

 Doba realizácie financovaného zámeru: 16. októbra 2013 – 31. marca 2014.

 Podrobnejšie:  Projekt PEV na FF UMB (zásady) – http://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-projektoveho-manazera/podpora-excelentnej-vedy-na-fhv-umb/

 Banská Bystrica, 11. 9. 2013

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.
prodekan FF UMB

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry