RSS RSS print

Výnimočný medzinárodný úspech v doktorandskom štúdiu

Výnimočný medzinárodný úspech v doktorandskom štúdiu všeobecnej jazykovedy na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

                                                                              

 Na základe dlhoročných pracovných a odborných kontaktov docentky Zuzana Bohušovej na Viedenskej univerzite sa v akademickom roku 2012 – 2013 podaril jej doktorandke Mgr. Miroslave Hliničanovej obrovský úspech: bola prijatá na prestížne medzinárodné doktorandské štúdium cotutelle de thèse na Viedenskej univerzite. Medzinárodnú zmluvu o jej štúdiu podpísali vicerektorka Viedenskej univerzity prof. Susanne Weigelin-Schwiedrzik, rakúsky školiteľ prof. Wolfgang Dressler, rektorka Univerzity Mateja Bela prof. Beata Kosová, slovenská skoliteľka doc. Zuzana Bohušová, ako aj sama doktorandka. Na základe tejto zmluvy študuje doktorandka na obidvoch univerzitách a po úspešnom splnení oboch doktorandských programov, vrátane obhajoby dizertačnej práce pred medzinárodnou komisiou, jej bude udelený titul PhD. nielen Univerzitou Mateja Bela, ale aj Viedenskou univerzitou. Študentka bola pozvaná na toto štúdium na základe témy, ktorú vypísala slovenská školiteľka, a ihneď bola zaradená do výskumnej skupiny počítačovej a korpusovej lingvistiky v Rakúskej akadémii vied. Na oboch pracoviskách vo Viedni (na Inštitúte jazykovedy Viedenskej univerzity i v Rakúskej akadémii vied) má doktorandka zaistenú odbornú podporu a konzultačné príležitosti, pretože téma jej dizertačnej práce korešponduje s aktuálnym medzinárodným a rakúskym lingvistickým výskumom.

Nakoľko ide o prestížny typ binacionálneho doktorandského štúdia a obe zúčastnené univerzity si veľmi cenia takúto kooperáciu, má doktorandka podporu vedenia oboch univerzít.

Táto excelentná báza budúcej intenzívnej vedeckej spolupráce už priniesla aj prvý efekt – bol podaný medzinárodný vedecký projekt v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko, do ktorého docentka Bohušová zapojila doktorandov a postdoktorandov z Katedry germanistiky FF UMB, z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, z Viedenskej univerzity a z Rakúskej akadémie vied.

 

Mgr. Milena Konôpková

projektová manažérka FF UMB

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry