RSS Odoberať výzvy print

Bilaterálny fond 2016 - Nórsko, Lichtenštajnsko a Island (kultúra a umenie a sociálna oblasť)

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016.

Názov komponentu: Podpora bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi v oblasti kultúry –
alt. KULTÚRNY KOMPONENT
Kód opatrenia: BFCLT16

Kultúrny  komponent  je  zameraný  na  oblasť  kultúry  a  umenia.  Predmetná  oblasť  disponuje výrazným  potenciálom  na  rozvoj  bilaterálnych  vzťahov,  sieťovanie  a výmenu  skúseností. Komponent  zakladá  možnosť  vytvorenia  spolupráce  medzi  inštitúciami  na  Slovensku
a v donorských štátoch s cieľom prezentácie kultúrnych hodnôt, kultúrnej diverzity, prezentáciu špecifík  kultúrnych  prostredí  s výnimočným  ohľadom  na  zapojenie  partnerov  zo  Slovenska a z donorských štátov. Zároveň je zameraný na odborné / vedecké podujatia v oblasti kultúry s výnimočným ohľadom na zdieľanie know-how a dobrej praxe medzi inštitúciami na Slovensku a v donorských štátoch.

Podpora bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi v sociálnej oblasti -
alt. SOCIÁLNY KOMPONENT
Kód opatrenia: BFSOC16

Sociálny komponent pre je zameraný na širokú škálu socialánej problematiky vrátane Rómskej otázky. Táto oblasť disponuje výrazným potenciálom na rozvoj bilaterálnych vzťahov, sieťovanie a výmenu skúseností v sociálnej oblasti. Komponent zakladá možnosť vytvorenia spolupráce medzi inštitúciami na Slovensku a v donorských štátoch s cieľom aplikácie nových, moderných a účinných opatrení a postupov výmenu skúseností, prenosu know-how, dobrej praxe.

Hlavným cieľom bilaterálneho fondu na národnej úrovni je finančne podporiť posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku a v donorských štátoch a to prostredníctvom:
a) Posilňovania a rozvoja existujúcich bilaterálnych vzťahov v oblasti relevantného komponentu;
b) Vytvorenia nových väzieb a možností pre spoluprácu s ohľadom na jej dlhodobú udržateľnosť;
c) Vytvorenie bilaterálnej dimenzie implementácie grantov EHP a Nórska.

Žiadateľ realizuje aktivitu v partnerstve s minimálne jedným partnerom z donorského štátu. Do aktivity môžu byť zapojení aj ďalší partneri zo Slovenska, z donorských štátov alebo medzinárodné organizácie. Vo všeobecnosti je aktivity možné realizovať len na Slovensku alebo v donorských štátoch.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo Slovenskej republiky (každá z fakúlt univerzity môže predložiť 1 žiadosť). Žiadateľ na realizáciu aktivity, na ktorú žiada príspevok musí mať minimálne jedného partnera z donorského štátu. Tento partner môže byť s finančnou alebo bez finančnej účasti na realizovaní aktivity. Spolufinancovanie aktivít žiadateľom sa nevyžaduje.

OPRÁVNENÍ PARTNERI
1. Subjekty z Nórska, Lichtenštajnska alebo z Islandu (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácii) – povinný partner
2. Slovenské subjekty (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácii) – nepovinný partner;
3. Medzinárodné organizácie - nepovinný partner.

Aktivity:

1. organizácia podujatia: podpora organizácie podujatí na Slovensku alebo v donorských štátoch s ohľadom na zapojenie partnerov z donorských štátov a zo Slovenska . Pre účely tohto oznámenia sa podujatím rozumie najmä: vedecká konferencia, odborný seminár/workshop/kurz, výstava, vernisáž, súťaž, koncert, festival, expozícia, audiovizuálne podujatie, prehliadka, predstavenie /divadelné, tanečné, bábkové/ atď.,
2. účasť na podujatí: napr. konferencii, seminári, workshope, výstave, vernisáži, koncerte, festivale, expozícii v donorskom štáte (žiadateľ) alebo na Slovensku (partner) s mimoriadnym významom pre posilňovanie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry.
3. študijná cesta: do donorského štátu (žiadateľ) alebo na Slovensko (partner) s mimoriadnym významom pre transfer know-how a sieťovanie medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami v donorských štátoch v oblasti kultúry.

Výstupy sú definované v prílohe 3 Implementačný reťazec a v žiadosti časť Extend of cooperation, napr. podpísaná partnerská dohoda, počet zapojených žien a mužov, spoločné publikácie / učebnice / články, počet nových odborných / kultúrnych sietí...

 

Viac informácií na webstránke: http://www.eeagrants.sk/bilateralny-fond-na-narodnej-urovni-pre-rok-2016-otvoreny/

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry