RSS Odoberať výzvy print

VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE HODNOTENIE projektov ESF (OP Ľudské zdroje)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie
operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ)
VYHLASUJE


VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE HODNOTENIE
ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROSTRIEDKOV ESF
pre prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ,
špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 7. apríl 2016
Dátum uzavretia výzvy: otvorená výzva (t.j. bez termínu uzávierky)

Databáza odborných hodnotiteľov sa vytvára pre špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce prioritnej osi č. 1
Vzdelávanie OP ĽZ s cieľom zabezpečiť transparentnú, objektívnu a kvalitnú realizáciu hodnotiaceho procesu národných a dopytovo-orientovaných projektov s využitím externých
kvalifikovaných odborníkov.

Uchádzač o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov (ďalej len „uchádzač“) musí splniť všeobecné a špecifické kritériá vyplývajúce z tejto výzvy a postupovať v súlade s jej
ustanoveniami. Uchádzačmi nemôžu byť zamestnanci SO pre OP ĽZ, členovia Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ, ani členovia Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP
ĽZ pre prioritnú os 1 Vzdelávanie.

Úspešní uchádzači o pozíciu odborného hodnotiteľa budú vykonávať nasledujúce aktivity:
- posúdenie žiadostí o NFP z hľadiska ich prínosu k cieľom a výsledkom OP ĽZ, prioritná os Vzdelávanie, a súladu navrhovaných projektov s programovými
dokumentmi a požiadavkami príslušnej výzvy/vyzvania v rámci špecifického cieľa 1.2.1 prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ ako aj relevantnosti projektu, harmonogramu
aktivít, atď.;
- posúdenie navrhovaného spôsobu realizácie plánovaných aktivít;
- posúdenie administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa o NFP vrátane jeho finančnej spôsobilosti, odbornosti a skúseností;
- posúdenie finančných a ekonomických náležitostí žiadostí o NFP, ako je posúdenie oprávnenosti a efektívnosti plánovaných nákladov.

Viac informácií v prílohe.

Web: https://www.minedu.sk/16148-sk/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-pre-specificky-ciel-121/

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry