print

Národný koordinátor H2020

Národný koordinátor Horizontu 2020:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Jakub Birka, Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR, jakub.birka@minedu.sk

Partneri:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Agentúra na podporu výskumu a vývoja


Podpora HORIZONTU 2020

Implementácia programu Horizont 2020 spadá do kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je národným koordinátorom Horizontu 2020 na Slovensku. Ministerstvo navrhuje a v spolupráci s partnermi (Centrum vedecko-technických informácií SRAgentúrou na podporu výskumu a vývoja) realizuje opatrenia na podporu účasti slovenských univerzít, výskumných organizácií a podnikov v Horizonte 2020. Podpora zvýšenia účasti slovenských organizácií v porovnaní s predchádzajúcimi programami (napr. 7. RP) je zakotvená aj novom strategickom dokumente pre slovenskú vedu do roku 2020 „Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – RIS3 SK“ a jednou zo základných priorít politiky v oblasti výskumu a vývoja v nadchádzajúcom období.

Základnými cieľmi pri implementácii Horizontu 2020 na Slovensku je zaktivizovať slovenskú komunitu výskumu a vývoja a podstatne zvýšiť počet podaných projektov do Horizontu 2020 a ich úspešnosť v mimoriadne silnej konkurencii výskumníkov z celej EÚ a ďalších asociovaných krajín.

Ministerstvo v tejto súvislosti vytvorilo systém národných podporných štruktúr pre Horizont 2020 zložený z národných delegátov, novej profesionálnej kancelárie národných kontaktných bodov a Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli. Ich cieľom je hájiť záujmy SR pri príprave výziev Horizontu 2020 a informovať a asistovať slovenským výskumníkom, ktorí majú záujem o účasť v Horizonte 2020.

Jednotlivé zložky systému národných podporných štruktúr Horizontu 2020 na Slovensku:

Národní delegáti

Národný delegát zastupuje príslušný členský štát EÚ na rokovaniach programových výborov Horizontu 2020, ktoré sa uskutočňujú pravidelne pod vedením EK. Význam tejto funkcie spočíva predovšetkým v dosahu na tvorbu 2- ročných pracovných programov pre jednotlivé priority programu Horizont 2020, z ktorých priamo vychádzajú výzvy EK na projekty vrátane alokácie finančných zdrojov.

Zoznam národných delegátov

13.  Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12

974 00 Banská Bystrica

Tel.: + 421 48 446 6214

alexandra.bitusikova@umb.sk

 

 

 

 


Národné kontaktné body

Úlohou NCP je predovšetkým informovať vedeckú komunity a podniky o možnostiach účasti v programe Horizont 2020 prostredníctvom informačných dní, workshopov, seminárov ale aj individuálnych konzultácií. NCP sa podieľajú aj na vyhľadávaní a prepájaní partnerov do projektov Horizont 2020 a to na národnej úrovni ako aj v rámci cezhraničných aktivít. 

Národné systémy NCP sa vytvárajú na základe výzvy EK, pričom ich tvorba a činnosť musia byť v súlade s dokumentom EK „Minimal Standards and Guiding Principles fo Setting Up Systems of National Contact Points under Horizon 2020“.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zriadilo od 2. januára 2014 novú profesionálnu kanceláriu NCP alokovanú na Centre vedecko-technických informácií SR, ktorá je prvým kontaktom pre výskumníkov, ktorí chcú získať viac informácií o výzvach Horizontu 2020, právnych a finančných pravidlách, prípadne hľadajú partnerov do projektového konzorcia.

Činnosť národných kontaktných bodov koordinuje Národný koordinátor NCP:

Jana Tomková, Centrum vedecko - technických informácií SR, jana.tomkova@cvtisr.sk

NCP fungujú ako podpora pri príprave projektov a pri hľadaní konzorcií pre projekty programu.

Meno a kontakt na NCP pre vybranú oblasť získate po kliknutí na názov oblasti nižšie.

Zoznam Národných kontaktných bodov (otvorte v prehliadači Internet Explorer)


Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli

Styčná kancelária pre výskum a vývoj bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technologických informácií SR a pôsobí v Bruseli od januára 2014. Slovenská republika sa tak zaradila k ďalším 20 štátom EÚ, ktoré už takúto kanceláriu v Bruseli úspešne prevádzkujú niekoľko rokov. Samotná kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na Horizont 2020.

Hlavné činnosti:

Informovanie

 • Poskytovanie cielených a aktuálnych informácií o výzvach a možnostiach financovania výskumu a vývoja z európskych zdrojov slovenskej výskumnej komunite, najmä z programu Horizont 2020,
 • Monitoring a vyhodnocovanie vývoja politiky EÚ v oblasti výskumu a vývoja.

 Podpora pri príprave výskumných a inovačných projektoch

 • Poskytovanie odborných konzultácií k projektom EÚ,
 • Poskytovanie cielených informácií o možnostiach zapojenia sa do medzinárodných konzorcií,
 • Poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do európskych sietí,
 • Poskytovanie logistickej podpory (priestory) pre stretnutia slovenských výskumníkov s ich partnermi v Bruseli,
 • Odporúčanie úspešných príkladov a osvedčených praktík v EÚ ako inšpiráciu a motiváciu pre ďalšie postupy,
 • Účasť na podujatia, aktivitách a rokovania v Bruseli a poskytovanie informácií slovenským výskumníkom a stakeholderom,
 • Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách a v organizáciách pôsobiacich v Bruseli.

 Propagácia slovenského výskumu a vývoja

 • Propagácia slovenského výskumu, jeho výsledkov a potenciálu v Bruseli,
 • Organizácia informačných dní, workshopov, seminárov a konferencií s cieľom zlepšiť informovanosť o slovenskom výskume a inováciách v Bruseli.

Daniel Straka,  vedúci styčnej kancelárie, e-mail: daniel.straka@cvtisr.sk

Miriam Horníková, kontaktná osoba, e-mail: miriam.hornikova@minedu.sk 

 

 
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry