print

Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty UMB

Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty

• Vznik 1.11.2015
• Prorektorka pre vedu a výskum
• Vedúca + 2x manažérka pre medzinárodné projekty + 2x referentka + IT technik
• EF UMB, Cesta na amfiteáter 1

Cieľom je:
• Podporiť aktivity smerujúce kzvýšenej účasti tvorivých pracovníkov UMB vmedzinárodných výskumných projektoch vrámci programu H2020 a iných grantových schém;
• Poskytnúť servis pri príprave a implementácii medzinárodných výskumných grantov;
• Platí pre H2020 a Participant Portal.

Spolupráca s fakultami:
• Ďalšie procesy a podporné dokumenty
• Napr. evidencia a archivácia projektov
• Zber informácií pre účely reprezentovania, budovania partnerstiev a možného zapojenia do projektov

Metodický pokyn na podporu aimplementáciu medzinárodných projektov - nachádza sa v sekcii nižšie na tejto stránke

Podpora účasti tvorivých pracovníkov UMB v rámcovom programe Európskej únie H2020:
Príspevok na oprávnené a nevyhnutné náklady pri tvorbe projektového návrhu
Odmena pre riešiteľský tím za prípravu apodanie návrhu projektu vúlohe koordinátora vcelkovej hodnote do 2000 EUR vzávislosti od plnenia hodnotiacich kritérií
Odmena pre riešiteľský tím vprípade, že projekt bude schválený aúspešne spustený, vcelkovej hodnote do 1000 EUR vzávislosti od plnenia hodnotiacich kritérií

HORIZONT2020 – doterajšie výsledky UMB:

32 - počet podaných projektov
3(22) - počet schválených projektov na financovanie
10 – čakáme na výsledky hodnotenia
13,6% - miera úspešnosti
258 500 Euro - plánovaná výšku rozpočtu UMB v úspešných projektoch

Ako podať projekt do H2020:

- Nájdite si výzvu;
- Nájdite si partnerov, koordinátora;
- Vytvorte si konto na Participant Portal;
- Registrácia UMB (PIC pridelené);
- Podajte návrh.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry