print

O referáte projektového manažéra

Referát projektového manažéra Filozofickej fakulty UMB uskutočňuje administratívne zabezpečenie a koordináciu projektov. Eviduje a archivuje dokumentáciu súvisiacu s vedeckou, výskumnou a inou projektovou činnosťou FF UMB.

Kontakt:
Mgr. Milena Konôpková
Kancelária: Tajovského 40, dekanát FF UMB, kancelária č. 13
E-mail: milena.konopkova @ umb.sk
Tel. č. 048/446 7413

Zabezpečenie podpory v rôznych fázach životnosti projektu:
- vytvorenie a vedenie elektronickej databázy projektov FF UMB, spracovanie a archivácia dát,
- príprava potrebných výstupov a štatistických prehľadov z databázy projektov,
- archivácia projektových dokumentov (žiadosti projektov, podklady z implementácie projektu,
ročné/záverečné správy atď.) tak, aby boli prístupné k nahliadnutiu, overeniu správnosti údajov, pre potreby následnej kontroly a pod.,
- vedenie databázy inštitúcií, ktoré sú poskytovateľmi finančných prostriedkov na realizáciu projektov,
- sledovanie zverejnených výziev na financovanie projektových zámerov a informovanie o týchto výzvach,
- vyhľadanie riešených projektov/potenciálnych partnerov v konkrétnej profesijnej oblasti,
- riadenie prípravy žiadosti o financovanie v prípade väčších projektov,
- vyplnenie formulárov projektu (povinné údaje o žiadateľovi atď.),
- tvorba návrhu rozpočtu, spätná väzba k pripravenému rozpočtu,
- komunikácia s vyhlasovateľom výzvy či partnermi projektu,
- riešenie otázok týkajúcich sa vypracovania projektu,
- zabezpečenie povinných príloh k žiadosti,
- podanie elektronickej verzie žiadosti a zabezpečenie skompletizovania a odoslania žiadosti v listinnej podobe,
- podanie žiadosti o zmenu v projekte,
- zabezpečenie kontroly zmluvy právnym oddelením UMB a zadanie žiadanky na uzatvorenie zmluvy,
- administratívne zabezpečenie a kontrola realizácie vo fáze implementácie projektu (sledovanie plnenia rozpočtu, zabezpečenie podkladov pre finančného manažéra k žiadosti o platbu, komunikácia s donorom).

Aktuálne výzvy
Prezrite si aktuálne výzvy rôznych schém financovania

Schémy financovania
Zoznam donorov (agentúry, ministerstvá, nadácie)

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry