print

Podpora vedeckej činnosti na FF UMB

Podporené projektové žiadosti v rámci 9. výzvy PVČ nájdete v prílohe.

Výzva na predkladanie žiadostí o financovanie zámerov
v rámci podpory vedeckej činnosti na FF UMB

 

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „FF UMB”) v súlade so zásadami Fondu na podporu vedeckej činnosti na FF UMB schválených v GD 9.3.2016

vyhlasuje 9. výzvu

na podávanie žiadostí o financovanie zámerov v období
15. október 2016 – 31. marec 2017

Fond na podporu vedeckej činnosti na FF UMB (ďalej Fond PVČ), kumulovaný na úseku prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium (ďalej DrŠ) FF, podporuje vedeckú tvorivú činnosť vedecko-pedagogických, vedecko-výskumných zamestnancov a interných doktorandov fakulty (pričom nejde o klasickú vnútornú grantovú agentúru).

Pod subvenciou vedeckej tvorivej činnosti na FF UMB sa rozumie taká činnosť, ktorá nepriamo smeruje k excelentným výsledkom vo vedeckovýskumnej oblasti, zvýšeniu propagácie týchto výsledkov, šíreniu dobrého mena fakulty a zároveň nesupluje činnosť podporovanú grantovými agentúrami alebo obsiahnutú v iných podporných mechanizmoch FF UMB (edičná podpora, podpora kvalifikačného rastu, zábezpeka prijatia zahraničného hosťa, nákup technického vybavenia i literatúry a iné mechanizmy realizované na fakulte). 

Fond PVČ nestanovuje a nevymedzuje vecné zameranie projektov a je otvorený tvorivým, inovačným a významným iniciatívam vedecko-pedagogických pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia FF UMB vo vedeckovýskumnej oblasti.

Predmetom predkladaných projektov môže byť napríklad:

a)       preklad do svetových jazykov:

  1. monografií publikovaných v zahraničí (ak je monografia súčasťou kolektívneho diela – spoluautor mimo FF UMB, výdavky budú hradené čiastočne),
  2. odborných štúdií publikovaných vo významných medzinárodných periodikách (v zámere bude uvedená webstránka časopisu, v ktorom má byť článok vydaný, a zoznam databáz, v ktorých je časopis indexovaný),

b)       poplatky spojené s publikovaním odborných štúdií vo významných medzinárodných periodikách (v zámere bude uvedená webstránka časopisu, v ktorom má byť článok vydaný, a zoznam databáz, v ktorých je časopis indexovaný),

c)       vyhotovenie 1 recenzného posudku na významnú publikáciu (čiastočne hradené výdavky),

d)       konferenčný materiál pre účastníkov vedeckých podujatí konferenčného typu organizovaných pracoviskami FF UMB (čiastočne hradené výdavky),

e)       ďalšie tvorivé, originálne a inovačné iniciatívy, od ktorých sa očakáva významný prínos vo vednej oblasti a v propagácii fakulty navonok. 

Oprávnený žiadateľ: O poskytnutie finančnej podpory na realizáciu zámeru môže požiadať vysokoškolský učiteľ FF UMB zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný čas alebo doktorand FF UMB v dennej forme štúdia. Zodpovedným žiadateľom je osoba, ktorá požiada o financovanie zámeru vo svojom mene alebo v mene kolektívu žiadateľov. Finančná podpora na realizáciu zámeru môže byť pridelená zodpovednému žiadateľovi len raz v priebehu trvania aktuálnej výzvy.

Spôsob podávania žiadostí: Žiadosť o financovanie zámeru sa predkladá vyplnením predpísaného formulára, ktorý je v elektronickej podobe dostupný na webstránke (Formular ziadosti_PVČ_2-2016.docx Formular ziadosti_PVČ_2-2016.docx) a zasiela sa v jednom tlačenom vyhotovení a v elektronickej forme na referát projektového manažéra FF UMB do 5. októbra 2016.

Maximálna výška predpokladanej finančnej podpory na jednu žiadosť sa nestanovuje. Výška plánovaných finančných nákladov je nenárokovateľná. Stanovenie primeranej výšky je výsledkom hodnotiaceho a schvaľovacieho procesu. Celková suma vyčlenená na financovanie tzv. malých projektov v aktuálnej výzve je 1 700 EUR.

Schvaľovací proces: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium FF UMB po vyhodnotení žiadostí o financovanie zámeru vypracováva návrh na schválenie jednotlivých žiadostí, ktorý predkladá Grémiu dekana FF UMB.

Termín uzávierky výzvy:  5. október 2016
Doba realizácie financovaného zámeru: 15. október  2016 – 31. marec 2017
Predloženie záverečnej správy: do 14. apríla 2017
Implementácia: Pri každej požiadavke na vystavenie objednávky alebo návrhu na uzatvorenie dohody uvádzajte registračné číslo projektu.

Podrobnejšie informácie v dokumente: Fond PVČ_Zasady_2016.pdf

V Banskej Bystrici, 14.9.2016

 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD., v.r.
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium FF UMB

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry