print

Prehľad riešených projektov

             

                                             

Projekty riešené na Filozofickej fakulte UMB v roku 2016

K 10/2016 FF UMB realizuje nasledovný počet projektov:

32 projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
6 projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA)
1 projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)
1 projekt Centier excelentnosti SAV
8 zahraničných projektov

Aktuálne riešené i ukončené projekty Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) sa evidujú v databáze, v ktorej je možné vyhľadávať základné informácie o projektoch, ich riešiteľoch, spoluriešiteľoch a období riešenia projektov:


Zoznam aktuálne riešených projektov pracovníkov FF UMB k 7.10.2016 sa nachádza v tejto prílohe:  Riesene projekty FF UMB_2016-10-07.xlsx Riesene projekty FF UMB_2016-10-07

 

1. Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Nové projekty v roku 2016:

1. Čillík Ivan, prof. PaedDr., CSc.: Vplyv tréningu na pohybové schopnosti, telesný a funkčný vývin 5-6 ročných detí (1/0571/16), 2016 – 2018
2. Dobrík Zdenko, doc. PaedDr., PhD.: Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia (1/0326/16), 2016 – 2018
3. Fobel Pavel, prof. PhDr., PhD.: Post-fundacionalizmus ako perspektíva v (aplikovanej) etike (1/0187/16), 2016 – 2018
4. Huťková Anita, PhDr. PhD.: Hybridita v jazyku, texte a translácii (1/0551/16), 2016 – 2018
5. Jančovič Ivan, doc., PhD.:Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému (1/0590/16), 2016 – 2018
6. Koštialová Katarína, PhDr. PhD.: Slovenské mesto v 21. storočí v kontexte nových rozvojových trendov: etnologická perspektíva (1/0074/16), 2016 – 2018
7. Mandzák Peter, PaedDr. PhD.: Intervenčný program BUBO a rozvoj pohybových schopností žiakov základných škôl (1/0761/16), 2016 – 2018
8. Mičko Peter, doc. PhDr., PhD.: Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942 - 1945 (2/0043/16), 2016 – 2019
9. Pupišová Zuzana, PaedDr., PhD.: Štruktúra športového výkonu a optimalizácia zaťaženia v plávaní a triatlone (1/0788/16), 2016 – 2018
10. Rošková Miroslava, Mgr., PhD.: Vzťah agresivity a vybraných osobnostných charakteristík športovcov v súvislosti k športovému zameraniu, výkonnosti a veku (1/0760/16), 2016 – 2018
11. Sližik Miroslav, PhDr. Mgr. PhD.: Psycho-fyziologická diagnostika stresu v rámci pred-štartových stavov v úpolových športoch (1/0931/16), 2016 – 2017
12. Škvarna Dušan, doc. PhDr., PhD.: Slovenská spoločnosť a politika v revolúcii 1848/49: očakávania, programy, aktivity, výsledky (1/0612/16), 2016 – 2018

Pokračujúce projekty v roku 2016:

1. Adamčák Štefan, doc.PaedDr., PhD.: Intervencia hravých aktivít na zmenu postojov žiakov k školskej telesnej výchove. 2014 – 2016
2. Bariaková Zuzana, PaedDr., PhD.: Obraz dieťaťa a detstva v textoch slovenskej umeleckej literatúry. 2014 – 2016
3. Bartík Pavol, prof. PaedDr., PhD.: Postoje žiakov 2.stupňa základných škôl k telesnej a športovej výchove v intenciách  školských vzdelávacích programov. 2015 – 2017
4. Bendíková Elena, PaedDr., PhD.: Intervenčné pohybové aktivity ako prevencia zdravia populácie Slovenska. 2014 – 2016
5. Bitušíková Alexandra, doc., PhDr., CSc.: Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad). 2014 – 2016
6. Chorvát Ivan, doc. Mgr., M.A., CSc.: Voľný čas a sociálna štruktúra na Slovensku vo vývojovej a komparatívnej perspektíve. 2015 – 2017
7. Jančoková Ľudmila, prof. PaedDr., CSc.: Biorytmy, významný fenomén životného štýlu populácie. 2015 – 2017
8. Kmeť Miroslav, doc. PaedDr., PhD.: Kultúrna história, identita a národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 – 1995. Riešenie v rokoch 2014 – 2016
9. Kožiak Rastislav, PhDr., PhD. (spoluriešiteľ): Diplomacia a riešenie konfliktov v stredoveku (7.-13. storočie). Múcska Vincent, doc. Mgr., PhD., FF UK Bratislava. 2014 – 2017
10. Krišková Zdena, PhDr., PhD.: Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity. 2015 – 2017
11. Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.: Prejavy manifestácie slovenskej a maďarskej identity v mestách severného Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia. 2014 – 2016
12. Nagy Imrich, Mgr., PhD.: Erazmus Rotterdamský a Slovensko (distribúcia ideí zaalpského humanizmu na území Slovenska v 16. - 17. storočí). 2015 – 2017
13. Odaloš Pavol, prof. PaedDr., CSc.: Manipulačno-komunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských a chorvátskych mediálnych diskurzoch. 2015 – 2017
14. Patráš Vladimír, prof. PaedDr., CSc.: Hovorová slovenčina v nadregionálnom priestore a sociálno-komunikačnej dynamike. 2014 – 2016
15. Pupiš Martin, PaedDr., PhD.: Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia v individuálnych športoch.2015 – 2017
16. Sedová Tatiana, prof. PhDr., CSc.: Problém interpretácie - ontologické, metodologické a epistemologické aspekty. 2014 – 2016
17. Souček Ivan, Mgr., PhD.: Rituálna tradícia a dynamika v indickom prostredí - Iniciačný rituál díkšá. 2014 – 2016
18. Šuša Ivan, PhDr., Ph.D.: Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu. 2014 – 2016
19. Varinský Vladimír, prof. PhDr., CSc.: Identifikácia a podoby protikomunistického odboja na Slovensku v historickom kontexte krajín bývalého východného bloku.2015 – 2017
20. Zázrivcová Monika, Mgr., PhD.: Valenčné potencie slovies v kontraste. 2014 – 2016 

2. Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)


Nové projekty v roku 2016:

1. Kompán Jaroslav, PaedDr., PhD.: Outdoorové aktivity, športy a špecifiká pobytu v prírode (učebnica pre školy a odbornú verejnosť) (044UMB-4/2016), 2016 – 2017
2. Kovaľová Daniela, PhDr., PhD.: Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice z profesijných etík (017UMB-4/2016), 2016 – 2018
3. Schmidt Martin, Mgr., PhD.: Vysokoškolská učebnica kritického myslenia s elektronickou podporou (010UMB-4/2016), 2016 – 2018

Pokračujúce projekty v roku 2016:

1. Adamčák Štefan, doc. PaedDr., PhD.: Globálny polohový systém ako inovatívny prvok v pohybových aktivitách žiakov a žiačok základných škôl realizovaných v prírodnom prostredí. 2015 – 2017
2. Čillík Ivan, prof. PaedDr., CSc.: Inovácia testov všeobecnej pohybovej výkonnosti školskej populácie vo veku 6 – 15 rokov v banskobystrickom kraji. 2014 – 2016
3. Tuhárska Zuzana, Mgr., PhD. (spoluriešiteľka): Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky. TU Zvolen. 2014 – 2016

3. Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Pokračujúce projekty v roku 2016:

1. Alena Ďuricová, doc., PhDr., PhD.: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze. 2013 – 2017. Koordinátor projektu: Filozofická fakulta UK Bratislava


4. Centrá excelentnosti SAV

Pokračujúce projekty v roku 2016:

1. Tomeček Oto, PhDr., PhD., Maliniak Pavol, PhDr., PhD.: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad

na fenomén hradov. 3.10.2013 - 2.10.2017. Koordinátor: HÚ SAV BA
 


 


5. Zahraničné projekty

Nové projekty v roku 2016:

1. Huťková Anita, PhDr., PhD.: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. (Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity.) Medzinárodný vyšehradský fond č. 21520090 (Štandardný grant). 7.1.2016 - 31.12.2016
2. Hruboň Anton, PhDr., PhD.: Migračné pohyby z krajín a medzi krajinami V4 a ich dopad na súčasnú identitu regiónu. Medzinárodný vyšehradský fond č. 61500019 (Visegrad University Studies grant). 16.2.2016 - 2017
3. Kurhajcová Alica, Mgr., PhD. (spoluriešiteľ):Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii. CEEPUS č. CIII-HU-0908-01-1617  (Umbrella). 2016-2017
4. Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.(spoluriešiteľ): e-Bologna - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe. CEEPUS č. CIII-AT-0119-11-1617 (Umbrella). 2016-2017

Pokračujúce projekty v roku 2016:

1. Bartík Pavol, prof. PaedDr., PhD. (spoluriešiteľ): Equality, Mixity and integration by Sports (EMIS). Erasmus + Not-for-Profit European sport event. No. 2015‐1‐CZ01‐KA203‐014025. 1.11.2015-31.10.2016
2. Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.: 7. RP: An internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative action on gender and science (GENPORT). 15.5.2013 – 14.4.2017
3. Chorvát Ivan, doc. Mgr. M.A., CSc.(spoluriešiteľ): PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for "conflicted" young people across Europe (PROMISE). Horizont-2020-Young Society-693221. 1.4.2016-31.12.2018
4. Pecníková Jana, PhDr., PhD. (spoluriešiteľ): In Between? Searching for local histories in European borderlands. Europe for Citizens, European Commission. No. 564220. 2015-2016

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry